Sociaal Fonds Taxi helpt u graag bij uw vragen. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen per thema. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (0345) 478 473. En per e-mail via info@sociaalfondstaxi.nl.

SFT-premie

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mij aan als werkgever?

SFT-premie

Download het intakeformulier van onze website. Vul deze in en stuur deze naar ons op. Mailen naar sftpremie@sociaalfondstaxi.nl mag ook.

Wanneer ontvang ik een premienota?

Dit ligt aan uw loonsom. Is uw loonsom minder dan € 30.000,- dan krijgt u één keer per jaar een premienota. Is uw loonsom hoger dan kunt u kiezen voor een maandnota, kwartaalnota of een jaarnota. De nota's versturen wij omstreeks de derde van de maand.

Hoe wordt de premie berekend?

De som van het ZVW-loon bepaalt de hoogte van de eindafrekening. Ook AOW-gerechtigden zijn premie verschuldigd. Geen premie is verschuldigd voor DGA's en voor transitievergoedingen.

Wie bepaalt de hoogte van de loonsom waar de voorschotnota op gebaseerd is?

Draagt u reeds premie af? Dan zal de de nieuwe loonsom gebaseerd zijn op de 'oude' loonsom inclusief de verhoging zoals deze in de cao is bepaald. 

Ik wil de loonsom aanpassen. Hoe doe ik dat?

Jaarlijks ontvangt u van ons een voorstel voor de loonsom. Wanneer u meent dat dit voorstel niet aansluit met de werkelijkheid kunt u het formulier Wijziging loonsom downloaden.

Tot wanneer kan ik een wijziging van de loonsom doorgegeven?

Dit kan gedurende het hele jaar. Wanneer u al een jaarnota heeft ontvangen, sturen wij u een tijdelijke eindafrekening. Als u een maandnota ontvangt, nemen wij de wijziging in de eerstvolgende facturatiemaand mee. En als u een kwartaalnota ontvangt, verwerken wij de wijziging in het eerstvolgende facturatiekwartaal.

Wat is de betalingstermijn?

De betalingstermijn is 30 dagen voor elke nota.

Ik kan de premie niet of tijdelijk niet betalen. Wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling SFT-premie. Dit kan telefonisch (0345) 478 486 of per e-mail via sftpremie@sociaalfondstaxi.nl.

Wanneer krijg ik de eindafrekening?

Begin januari krijgt u de oproep tot het opsturen van de verzamelloonstaat over het voorgaande jaar. Binnen enkele weken ontvangt u dan de eindafrekening.

Ik heb geen personeel meer in dienst, welke actie moet ik ondernemen?

Download het formulier Wijziging loonsom en stuur het ingevuld naar ons op. U kunt dit per post of e-mail (sftpremie@sociaalfondstaxi.nl) doen. U ontvangt daarna van ons een brief met het verzoek om de verzamelloonstaat aan te leveren zodat wij een eindafrekening kunnen opstellen.

Cao

Veelgestelde vragen

Wat verdien ik volgens de CAO?

Sociaal Fonds Taxi heeft hiervoor een looncalculator ontwikkeld. Hiermee kunt u uw loon berekenen.

Is mijn loon bruto of netto?

De lonen die worden vermeld in de cao of vanuit de looncalculator zijn altijd bruto. Daarnaast bestaat er recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. Ook deze worden bruto toegekend.

Hoeveel uur moet mijn werkgever mij betalen?

Minimaal moeten de in de arbeidsovereenkomst vermelde contracturen uitbetaald worden. Dit is ook van toepassing als de werknemer niet aan deze uren komt doordat de werkgever deze uren niet kan bieden. Het is de werkgever niet toegestaan de minder gewerkte uren zonder toestemming van de werknemer met vakantiedagen te verrekenen. Dit tekort mag ook niet zonder meer verrekend worden met in tijd gespaarde uren.

Geldt de cao Taxivervoer ook voor 65+'ers (AOW-gerechtigden)?

Tegenwoordig spreekt men van AOW-gerechtigde leeftijd. De CAO is van toepassing op alle werknemers, ook op de werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Mag een werkgever een werknemer op provisiebasis laten werken?

Ja, het provisieloon moet dan minstens gelijk zijn aan het loon waarop de werknemer recht heeft volgens de cao (over dezelfde loonperiode en bij hetzelfde aantal arbeidsuren). Valt het provisieloon lager uit dan heeft de werknemer recht op bijbetaling tot het loon volgens de cao.

Ik werk als parttimer meer dan mijn contractueel overeengekomen uren, hoe worden die uren verrekend?

U heeft de keuze deze uren direct uit te laten betalen of in tijd te sparen. Deze keuze geldt ook voor overuren. Uw keuze moet u schriftelijk kenbaar maken.

Heb ik recht op compensatie als ik op een feestdag werk?

Iedere werknemer (M.U.P.-krachten vanaf 2014) hebben recht op compensatie. Naast uitbetaling van de gewerkte uren moeten deze uren worden gecompenseerd, ongeacht op welke dag van de week de feestdag valt. U heeft de keuze om de compensatie-uren, hetzelfde aantal als de gewerkte uren op een feestdag, uit te laten betalen of in tijd te sparen. En uw keuze moet u schriftelijk kenbaar maken.
De compensatie van de gewerkte uren op een feestdag van werknemers met een M.U.P.-arbeidsovereenkomst moet altijd in geld worden uitbetaald. 

Wat is het verschil tussen meer- en overuren?

Indien een parttimer meer uren werkt dan het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren op basis van de arbeidsovereenkomst spreken we van meeruren. Over deze meeruren, tot maximaal 40 uur per week (gemiddeld 173,3 uur per maand), bouwt de werknemer vakantie-uren en vakantietoeslag op.

Overuren zijn de uren die de gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week, berekend over een periode van één kalenderkwartaal, te boven gaan. Bij overuren geldt een toeslag van 20% in geld of in tijd. De werknemer bepaalt of hij de meer- en/of overuren in tijd of geld uitbetaald wil hebben.

Moet mijn werkgever de tijd van mijn cursus/opleiding betalen?

Volgens artikel 1.15 van de cao Taxivervoer is opleidingstijd voor het in opdracht van de werkgever volgen van een, voor de functie vereiste, opleiding voor rekening van de werkgever. En moet dus doorbetaald worden. Een cursus in het kader van het TX-keurmerk is niet uitgezonderd.
De daadwerkelijke tijd dient betaald te worden. In geval van een online-cursus zal in de regel de gebruikelijke duur van de cursus bekend zijn. Redelijk is deze duur in aanmerking te nemen voor de vergoeding van de tijd.

Zijn normtijden bij geregeld vervoer (bijvoorbeeld leerlingenvervoer) verplicht?

Het is niet verplicht om met normtijden te werken. Werkgevers kunnen ook per maand de werkelijk gewerkte tijd verlonen. Let er dan op dat het vaste loon uiterlijk op de eerste dag van de volgende maand in het bezit is van de werknemer.

Hoe werkt normering bij geregeld vervoer?

Bij geregeld vervoer (zoals leerlingenvervoer) kan de rijtijd worden genormeerd. Dit betekent dat niet de daadwerkelijk gewerkte tijd wordt bepaald, maar de tijd op basis van de gemiddelde tijd die je over een rit doet. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

1.     In eerste instantie bepaalt de werkgever de rijtijd.

2.     Vervolgens houdt de werknemer gedurende 14 dagen de rijtijd van de route bij. Dit is de rijtijd vanaf huis naar school en weer terug naar huis. Pauzes vallen buiten deze rijtijd en worden apart geregistreerd.

3.     Op basis van de geschreven rijtijd door de werknemer wordt de definitieve normtijd vastgesteld. De normtijd gaat met terugwerkende kracht in vanaf het moment dat de procedure is gestart.

4.     Zijn er structurele wijzigingen in de route, dan zal bovenstaande procedure worden herhaald.

NB: De tijd die wordt besteed aan andere werkzaamheden, zoals b.v. tanken en schoonmaken mag niet in de normering worden meegenomen, en moet te allen tijde afzonderlijk als arbeidstijd worden geteld.

Zie ook: cao Taxivervoer onder artikel 2.1.5 en 2.1.6.

Wat zijn de regels wanneer je het voertuig mee naar huis neemt?

In het geval van geregeld vervoer (zoals leerlingenvervoer) kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten dat de werknemer aan het einde van zijn dienst de auto meeneemt naar huis. De diensttijd is dan de tijd gelegen tussen het moment van vertrek vanaf huis tot aan de thuiskomst.

Er mogen maximaal 15 minuten per dag in mindering worden gebracht. Dit komt neer op 7,5 minuut tot het eerste ophaaladres voor aanvang van de dienst, en maximaal 7,5 minuut vanaf het laatste uitstapadres. De tijd die gemoeid is met woon-werkverkeer is daarmee verrekend. Er geldt een kortere tijd als de werkelijke rijtijd tussen huisadres en het eerste ophaaladres (of op de terugweg: het laatste uitstapadres en het huisadres), korter is dan 7,5 minuten.

Bouw ik altijd pensioen op?

Iedere werknemer bouwt vanaf zijn 21e tot zijn 68e pensioen op. Hierbij worden over alle gewerkte uren (niet zijnde overuren) pensioen opgebouwd. Ook een M.U.P.-kracht die slechts een aantal uur per week werkt, bouwt over die uren pensioen op. Parttimers bouwen ook over hun meeruren pensioen op. Over ziekengeld wordt ook pensioen opgebouwd. Dit geldt ook voor M.U.P.-krachten.

Hoe kom ik erachter of mijn werkgever mij heeft aangemeld bij het pensioenfonds?

U ontvangt jaarlijks een universeel pensioenoverzicht (UPO) van het Bedrijfspensioenfonds Vervoer. U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl uw gegevens inzien. Mocht dat niet het geval zijn, vraag uw werkgever dan om een toelichting of wendt u zich rechtstreeks tot het pensioenfonds bereikbaar via 0900-1964 of via pensioen@pfvervoer.nl.

Heb ik recht op zorgverlof?

Over zorgverlof zijn er in de CAO geen afspraken gemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

Hoe zit het met doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Op het moment van bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zal de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen. Als de werknemer hierna door wil werken kan een nieuw contract aangeboden worden.

Wanneer eindigt mijn arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op de volgende manieren:

 • met wederzijds goedvinden;
 • van rechtswege;
 • door opzegging door de werknemer;
 • door opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf;
 • door ontslag op staande voet of
 • door ontbinding door de kantonrechter.

Bij het beëindigen van rechtswege wordt onder andere het volgende bedoeld:

 • Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Overlijden van de werknemer;
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat zijn contracturen?

Dit zijn de uren die je met de werkgever hebt afgesproken dat je per week of per maand gaat werken. Deze uren dient de werkgever te allen tijde uit te betalen en als werknemer dien je je voor deze uren beschikbaar te houden voor werk

Wanneer je voor een werkgever drie maanden achtereen iedere week of tenminste 20 uur per maand hebt gewerkt, wordt geacht dat dit werk is verricht volgens een arbeidsovereenkomst (BW 7:610a). Wanneer je tenminste drie maanden in dienst bent bij een werkgever, wordt jouw aantal contracturen geacht gelijk te zijn aan de uren die je gemiddeld hebt gewerkt in die drie maanden (BW 7:610b).

Als een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor minder dan 15 uur per week en er geen afspraken zijn over de tijdstippen waarop je moet werken, dan geldt de minimum loonaanspraak van drie uur per oproep. Dit geldt ook wanneer er helemaal geen te werken uren zijn vastgelegd (0-uren- of M.U.P.-contract) (BW 7:628a). Om dit te vermijden kan vooraf vastgelegd worden op welke dagen en tijdstippen zal worden gewerkt.

Wat is een M.U.P. (met uitgestelde prestatieplicht)-arbeidsovereenkomst?

In een M.U.P.-arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd gedurende welke tijdvakken de werknemer opgeroepen kan worden zodra werk voorhanden is. De werkgever heeft hierbij de verplichting de werknemer op te roepen en de werknemer heeft de verplichting hieraan gehoor te geven. Binnen een dergelijke overeenkomst kan gekozen worden een minimaal aantal garantie-uren op te nemen. Dit is het aantal uur dat de werkgever de werknemer gegarandeerd oproept en die ook doorbetaald moeten worden.

Eindigt mijn arbeidsovereenkomst bij het bereiken van 65 jaar?

Inmiddels is in de cao geregeld dat dergelijke arbeidsovereenkomsten eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Mocht de oude term nog in uw huidige arbeidsovereenkomst vermeld staan dan is toch de AOW-gerechtigde leeftijd van toepassing.

Kan mijn arbeidsovereenkomst zonder overleg worden gewijzigd?

Arbeidsovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen werkgever en werknemer en kunnen niet zonder overleg gewijzigd worden.

Hoe wordt het ziekengeld berekend?

De basis voor het berekenen van het ziekengeld zijn de gewerkte uren over de 12 betalingsperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag. Indien de duur van de arbeidsovereenkomst, die op het moment van de ziekmelding met werknemer is gesloten, korter is dan 12 betalingsperiodes, wordt gerekend met de gewerkte uren vanaf de maand waarin deze is aangegaan. De meer- en overuren tellen hierbij ook mee. Overuren tellen mee tot maximaal 15 uur per week.
Bij ziekte dient gedurende de eerste 8 weken minimaal 90% van het gemiddeld verdiend loon te worden betaald. Vanaf de 9e tot en met 104 weken dient 100% van het gemiddeld verdiende loon betaald te worden. Uw werkgever mag bij de 1e, 2e en 3e ziekmelding binnen één kalenderjaar één wachtdag en vanaf de 4e ziekmelding binnen één kalenderjaar twee wachtdagen toepassen. Perioden van ziekte worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Op verzoek van de werknemer kan ter vervanging van de wachtdag een verlofdag ingezet worden.
Ook AOW-gerechtigden en M.U.P.-krachten hebben recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. 

Voorbeeld 1: een parttimer werkt maandag, dinsdag en woensdag 8 uur per dag. Gedurende de afgelopen 12 betalingsperiodes heeft hij inclusief de meeruren 1.326 uur gewerkt, wat gemiddeld uitkomt op 8,5 uur per gewerkte dag (1.326 / 52 weken / 3 dagen per week). Op vrijdag meldt hij zich ziek en de vrijdag daarop is hij hersteld. De eerste ziektedag is dus maandag (wachtdag). Op dinsdag en woensdag krijgt hij 8,5 uur ziekengeld (90%) uitbetaald. Donderdag en vrijdag werkt hij nooit en krijgt dan ook geen ziekengeld.

Voorbeeld 2: een M.U.P. -kracht werkt onregelmatig en wordt op vrijdag ziek. Gedurende de afgelopen 12 betalingsperiodes heeft hij 650 uur gewerkt, wat gemiddeld uitkomt op 2,5 uur per dag (650 / 260). De eerste ziektedag is dus vrijdag (wachtdag). Vervolgens krijgt hij dagelijks 2,5 uur ziekengeld uitgekeerd tot hij weer hersteld is (let op: eerste 8 weken 90%).

Voor AOW-gerechtigden geldt een afwijkende regeling bij ziekte (artikel 1.11). Zij hebben recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte. De omvang van het loon wordt ook anders, namelijk 70% van het laatstverdiende loon. Voor deze categorie mogen ook wachtdagen toegepast worden. Maar het uit te betalen loon mag echter nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. 
Wat onder laatstverdiend loon verstaan wordt, is opgenomen in artikel 1.11 van de cao Taxivervoer. Echter, voor zover het laatstverdiende loon boven het maximum dagloon, zoals het UWV dit hanteert, uitkomt, kan uitgegaan worden van 70% van dat maximum dagloon.

Wanneer kan de werknemer geen aanspraak maken op loondoorbetaling bij ziekte?

 • Als de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of een gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

 • hij kan geen aanspraak maken voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

 • hij kan geen aanspraak maken voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid voor de werkgever of een door de werkgever met toestemming van de uitvoeringsinstelling waarbij deze is aangesloten aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht.

OPOV

Veelgestelde vragen

Ik heb geen brief met flyer ontvangen. Hoe zit dat?

SFT stuurt na definitieve gunning aan alle betrokken werknemers een brief en een flyer met informatie over de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten. Als u betrokken bent bij het aanbestede vervoerscontract en u heeft geen brief en flyer ontvangen neem dan contact op met SFT. U kunt dan het beste vragen naar Joris de Vries, coördinator overgang personeel bij overgang vervoerscontracten via telefoonnummer 0345-478479 en dan keuze 3 of stuur een e-mail naar j.devries@sociaalfondstaxi.nl.

Momenteel speelt er een aanbesteding. Ik heb gehoord dat SFT een lijst met namen heeft ontvangen. Door wie is deze lijst samengesteld?

De huidige vervoerder/contracthouder dient aan SFT opgave te doen van personeel dat betrokken is bij de aanbestede vervoersopdracht. Deze opgave is tot op het moment van definitieve gunning vertrouwelijk.

Wat wordt bedoeld met een 'betrokken' werknemer?

Als u betrokken werknemer bent dan is de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten op u van toepassing. U ben betrokken als u voorafgaand de voorlopige gunning van een aanbesteding zes maanden onafgebroken werkzaamheden heeft verricht voor het aanbestede vervoerscontract. Voor niet-rijdend personeel geldt extra dat men voor 50% of meer werkzaamheden uitgevoerd moet hebben voor het aanbestede vervoerscontract. 

Wanneer ben ik als chauffeur betrokken bij een vervoerscontract?

Als u in de zes maanden voor de voorlopige gunning onafgebroken werkzaamheden heeft uitgevoerd voor het aanbestede vervoerscontract bent u een betrokken werknemer. Een onderbreking door bijvoorbeeld verlof en/of ziekte heeft geen invloed op uw betrokkenheid. 

Wanneer ben ik als telefonist, centralist, planner betrokken bij een vervoerscontract?

Als u in de zes maanden voor de voorlopige gunning onafgebroken tenminste 50% van uw werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van het aanbestede vervoerscontract bent u een betrokken werknemer. Een onderbreking door bijvoorbeeld verlof en / of ziekte heeft geen invloed op uw betrokkenheid.

Wanneer ben ik als werknemer niet betrokken bij een vervoerscontract?

U bent niet betrokken bij een vervoerscontract als u arbeidsovereenkomst afloopt tussen de datum van voorlopige gunning en de datum aanvang vervoer. U wordt ook niet als betrokken werknemer beschouwd als u op het moment van voorlopige gunning zes maanden of langer ziek bent geweest.

Ik ben ziek. Ben ik dan wel een betrokken werknemer?

Als u op de datum van voorlopige gunning ziek bent en u kunt binnen wettelijke termijnen terugkeren naar het eigen werk bent u een betrokken werknemer. Bent u 6 maanden of langer voorafgaande de voorlopige gunning ziek dan bent u geen betrokken werknemer.

Wat houdt de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten in?

In deze regeling zijn de spelregels opgenomen die gelden op het moment dat een vervoerscontract door een aanbesteding overgaat naar een andere vervoerder. De regeling biedt u de mogelijkheid om met het vervoerscontract mee te verhuizen naar de nieuwe vervoerder.

De regeling is van toepassing op gepubliceerde aanbestedingen met een contractwaarde groter dan € 300.000 exclusief BTW per jaar.

De regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten is een bepaling uit de Cao Taxivervoer. De volledige tekst van de regeling kunt u teruglezen in bijlage 3 overgang personeel bij overgang vervoerscontracten van de Cao Taxivervoer.

Hoe wordt de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten uitgevoerd?

Zodra bekend is dat een vervoerscontract door bijvoorbeeld een gemeente of provincie wordt aanbesteed vraagt SFT aan de gemeente of provincie wie de huidige vervoerders zijn. Als bekend is wie de huidige vervoerder is schijft SFT deze aan met het verzoek om opgave te doen van betrokken personeel. De opgave wordt door SFT met gegarandeerde geheimhouding tot op het moment van definitieve gunning bewaard.

Wanneer het vervoerscontract aan een andere vervoerder is gegund is de regeling OPOV van toepassing. SFT zal dan de opgave van de verliezende vervoerder overdragen aan de verkrijgende vervoerder en stuurt

Aan de hand van de toegestuurde opgave zal de verkrijgende partij aan 75% van de betrokken werknemers een schriftelijk baanaanbod doen.

Is de regeling ook van toepassing op onderaannemers?

Ja, als de contracthouder samenwerkt met onderaannemers dienen deze ook opgave te doen van werknemers die betrokken zijn bij het aanbestede vervoerscontract

Als na definitieve gunning de vervoersopdracht opnieuw gegund is aan de huidige contracthouder die gebruik maakt van onderaannemers waarvan na overgang van het contract geen gebruik meer gemaakt wordt, is de regeling OPOV van toepassing. In dat geval stuurt SFT de opgave van betrokkenen werknemers(van de onderaannemers) door naar de verkrijgende contractpartij. tevens stuurt SFT een kopie van de opgave naar de vakbonden. Dit is ook het moment waarop u van SFT een brief en flyer met informatie over de regeling OPOV ontvangt.

Hoe wordt de 75% betrokken werknemers bepaald?

Dat is afhankelijk van het type vervoer. Bij geregeld vervoer zoals leerlingenvervoer moet de verkrijgende vervoeder de opgave van betrokken werknemers splitsen naar fulltime, parttime contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en M.U.P.-contracten. Vervolgens wordt van elke werknemer het betrokkenheidspercentage vastgesteld. De opgave dient vervolgens gesorteerd te worden op betrokkenheidspercentage, de werknemer met het hoogste betrokkenheidspercentage staat boven aan de lijst. De eerste 75% van deze werknemers krijgen dan een baanaanbod waarbij de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten van toepassing is. Bij gelijk een gelijk betrokkenheidspercentage heeft de werknemer die het langst in dienst meer rechten.

Bij ongeregeld vervoer zoals ziekenvervoer dient de verkrijgende vervoeder de opgave van betrokken werknemers eveneens te splitsen naar fulltime, parttime contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en M.U.P.-contracten. Vervolgens wordt van elke werknemer de datum in dienst ofwel anciënniteit vastgesteld.

De opgave dient vervolgens gesorteerd te worden op anciënniteit, de werknemer die het langst in dienst is staat boven aan de lijst. De eerste 75% van deze werknemers krijgen een baanaanbod waarbij de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten van toepassing is. Bij gelijk een gelijke anciënniteit heeft de werknemer die het hoogste betrokkenheidspercentage heeft meer rechten.

Wat als ik niet tot de 75% betrokken werknemers behoor?

De verkrijgende vervoerder dient aan 75% van de betrokken werknemers een baanaanbod te doen. Conform de bepalingen van de CAO regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten is het dus mogelijk dat een kwart van de betrokken werknemers niet wordt benaderd voor een baanaanbod.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de nieuwe vervoerder naast de verplicht gestelde 75% behoefte heeft aan meer personeel. Het kan voorkomen dat de verkrijgende vervoerder u uit eigen beweging benaderd met een baanaanbod, op dit baanaanbod is de regeling OPOV echter niet van toepassing wat betekend dat de contracturen, contractduur, datum in dienst voor de berekening van het verlof en de aard van de werkzaamheden kunnen afwijken. Als u buiten de 75% betrokken werknemers valt en u wordt benaderd dan kunt u dit vergelijken als een sollicitatie.

Valt u buiten de 75% en u heeft interesse in een overstap naar de verkrijgende vervoeder dan adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met de nieuwe vervoeder.

Ik val binnen de 75%. Welke rechten heb ik?

U heeft dan recht op een schriftelijk baanaanbod waarbij tenminste vijf onderstaande punten gelijk blijven, zoals u heeft bij uw huidige werkgever:

 • Aantal contracturen conform de laatste schriftelijke arbeidsovereenkomst,

 • Contractduur (bepaald of onbepaald) conform de laatste schriftelijke arbeidsovereenkomst,

 • Inhoud van de functie conform de laatste schriftelijke arbeidsovereenkomst,

 • Aantal vakantiedagen conform de laatste vakantiekaart of loonstrook,

 • Het laatste laatstverdiende brutoloon conform de laatst verkregen loonstrook.

Wat is de rol van Sociaal Fonds Taxi bij de regeling OPOV?

Sociaal Fonds Taxi controleert of op aanbestedingen de regeling OPOV van toepassing is en voert actieve controle op de juiste uitvoering van de regeling.

Welke arbeidsvoorwaarden verhuizen mee?

Als u in de tot de 75% betrokken werknemers behoort dan heeft u recht op een schriftelijk baanaanbod waarbij u contracturen, contractduur, datum in dienst voor de berekening van het verlof en de aard van de werkzaamheden tenminste gelijk blijven ten opzichte van uw huidige contract.

Ik heb aparte afspraken met mijn huidige werkgever. Gaan deze mee?

Nee, secundaire afspraken zijn niet gewaarborgd in de regeling OPOV.

Ik heb een brief met flyer ontvangen. Hoe komt SFT aan mijn gegevens?

 

SFT heeft uw gegevens ontvangen van uw werkgever. Bij een aanbesteding vraagt SFT aan de huidige vervoerder opgave te doen van personeel dat betrokken is bij het aanbestede vervoer. Deze opgave is tot op het moment van definitieve gunning vertrouwelijk, na gunning stuurt SFT de opgave door naar de verkrijgende vervoerder en u ontvangt een brief en flyer met informatie over de regeling OPOV.

Gezond werken

Veelgestelde vragen

Wanneer en waar moet ik een zieke werknemer ziekmelden?

Zo snel mogelijk nadat een werknemer zich ziek heeft gemeld, moet dit worden gemeld bij de arbodienst/bedrijfsarts en/of verzekeraar. Verder dienen verschillende soorten verzuim ook gemeld te worden bij het UWV. Bijvoorbeeld als de werknemer in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering, een no risk polis, bij zwangerschap, orgaandonatie, etc.

Voor de diverse situaties gelden verschillende termijnen. Raadpleeg de site van het UWV!

Zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/wanneer-ziekmelden.aspx

Wat is een RI&E?

De RI&E is een verplichte inventarisatie en evaluatie van alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in een bedrijf. Hieruit wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het Plan van Aanpak staan de maatregelen die een bedrijf moet nemen om de geconstateerde risico's weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan (gedeeltelijk) gebruik worden gemaakt van de oplossingen uit de arbocatalogus voor de taxibranche. Het geheel moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Zonder het Plan van Aanpak en een toetsing is de RI&E (ook wettelijk gezien) niet compleet!

Zie ook: RI&E en de arbocatalogus

Waar moet een Plan van Aanpak aan voldoen?

Het Plan van Aanpak moet aan de volgende wettelijke eisen voldoen:

een beschrijving van de risico’s zoals die zijn geïnventariseerd in de RI&E.

de maatregelen die worden getroffen om deze risico’s aan te pakken dan wel te beheersen, de te nemen maatregelen dienen zoveel mogelijk de risicobron aan te pakken

de termijnen op basis van prioriteit waarbinnen de maatregelen worden genomen

een jaarlijkse evaluatie/actualisatie inclusief beoordeling actualiteitswaarde van de RI&E

Over de uitvoering van het Plan van Aanpak moet jaarlijks verslag worden gedaan. Over de voortgang dient vooraf met de OR/PVT te worden overlegd. Is er geen OR of PVT dan informeert de werkgever de belanghebbende werknemers.

Kijk voor meer informatie over maatregelen bij de arbocatalogus.

Wat levert de RI&E op?

De RI&E geeft inzicht in de bedrijfsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, en vormt daarmee de basis voor een goed arbo- en verzuimbeleid.

Hiermee kunnen gemakkelijker prioriteiten worden gesteld om risico’s te verminderen en daarmee de kans op ongelukken en verzuim te verlagen. Dit helpt o.a. het voorkomen van schadeclaims van klanten, ziekte- en vervangingskosten van werknemers bij ongelukken of beroepsziekten, en tegen boetes van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Daarnaast is de RI&E van belang voor het vaststellen van goede:

voorlichting en onderricht aan werknemers

ondersteuning door (arbo)deskundigen

opzet van de bedrijfshulpverlening

frequentie van periodieke gezondheidskundige onderzoeken

Verder moet u de RI&E kunnen tonen aan derden zoals de Inspectie SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)als zij hierom vragen, en eventueel uw uitzendorganisatie, verzekeraar, etc.

Wie voert binnen een bedrijf de RI&E uit?

De Preventiemedewerker is degene in het bedrijf die de RI&E in gang zet, coördineert en (mede)uitvoert/ondersteunt. Dit is één van de drie wettelijke taken van de Preventiemedewerker.

Afhankelijk van eigen deskundigheid, grootte van het bedrijf, beschikbare tijd, etc. kan de RI&E zelf uitgevoerd worden of aan een Arbodienst/arbodeskundige uitbesteed worden.

Het is belangrijk vanaf het begin zoveel mogelijk collega’s te betrekken bij de uitvoering, eventueel kan een projectgroep opgezet worden. Hiermee wordt een stuk draagvlak gecreëerd voor mogelijk te nemen maatregelen.

De OR/PVT moet in elk geval vanaf het eerste begin betrokken worden bij de RI&E, hierover geldt immers een instemmingsrecht, alsmede het adviesrecht van werknemers bij het ontbreken van een OR/PVT.

Over de uitvoering van het Plan van Aanpak moet jaarlijks verslag worden gedaan. Hierover dient vooraf met de OR/PVT te worden overlegd. Is er geen OR of PVT dan informeert de werkgever de belanghebbende werknemers.

Wanneer moet ik mijn RI&E bijstellen?

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat een RI&E een actueel en betrouwbaar beeld geven van de arborisico’s in een bedrijf. De RI&E moet opnieuw worden uitgevoerd/geactualiseerd en opnieuw worden getoetst als de bedrijfssituatie zodanig is veranderd dat de beschreven risico’s niet meer overeenkomen met de werkelijke situatie. Voorbeelden van zulke veranderingen zijn:

verhuizing

ingrijpende verbouwing

reorganisatie

uitbreiding van het dienstenpakket

technische innovatie

een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers

In het kader van een certificering, een verzekering of vanuit opdrachtgevers kunnen soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E uitgevoerd/getoetst moet worden.

Het Plan van Aanpak moet sowieso jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd.

 

Welke wettelijke taken heeft de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);

het adviseren aan en nauw samenwerken met de Arbodienst/Bedrijfsarts, de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT), of bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, over de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;

de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan.

Daarnaast kan de preventiemedewerker nog andere taken hebben. Hiervoor geldt altijd dat de preventiemedewerker de benodigde kennis en vaardigheden heeft/verkrijgt. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de werkgever.

 

Wanneer en waar moet ik melden dat een zieke werknemer is hersteld?

Zodra een werknemer zich beter heeft gemeld, moet dit worden gemeld bij de arbodienst /bedrijfsarts en/of verzekeraar. Verder dienen verschillende soorten verzuim ook beter gemeld te worden bij het UWV. Bijvoorbeeld als de werknemer in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering, een no risk polis, bij zwangerschap, orgaandonatie, etc. Raadpleeg de site van het UWV!

Wanneer heeft een werknemer recht op een Ziektewetuitkering (vangnetregeling)?

Als een werknemer direct vóór of ná het zwangerschap- en bevallingsverlof ziek is door de zwangerschap of bevalling

Als er sprake is van een no-riskpolis vanwege een handicap, ziekte, langdurige werkloosheid of opname in het doelgroepenregister

Als een werknemer niet kan werken door orgaandonatie

Als een werknemer een fictief dienstverband heeft en ziek wordt

Als het dienstverband van een werknemer eindigt tijdens ziekte

Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in?

Per 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Doel van deze wet is de kansen op re-integratie van zieke werknemers te verbeteren door werkgever én werknemer hiervoor meer verantwoordelijkheid te geven. De wet stimuleert werkgever en werknemer om alles te halen uit de mogelijkheden van de werknemer om terug te kunnen keren naar werk, zodat er minder beroep op de WAO / WIA wordt gedaan. Het vastleggen van allerlei gegevens: (acties, resultaten en voortgang) kan bijdragen aan een versnelling van de re-integratie en een grotere duidelijkheid geven.

Belangrijke kenmerken van de WVP:

snellere actie van zowel Arbodienst als werkgever

vanaf het begin een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer

medische begeleiding naast de evaluatie van werkgever en werknemer

duidelijke documentatie van alle acties

grote eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor de hele procesgang

in het algemeen een veel minder vrijblijvende en meer toetsbare procesgang

Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?

Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. Het Plan van Aanpak is een vast onderdeel van de RI&E.

Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Bent รบ RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel. Bekijk het schema op de website van het steunpunt RI&E.

Moet iedere organisatie zijn RI&E laten toetsen?

Ja, voor de Taxibranche geldt dat alle bedrijven, behalve organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week*), de RI&E moeten laten toetsen.

Voor organisaties met ten hoogste 25 werknemers gold tot 1 april 2013 voor onze branche dat men bij gebruikmaking van de RI&E Taxibedrijven kon volstaan met een zogenaamde ‘lichtere’ of administratieve toets. Vanwege de nieuwe erkenningsregeling is de lichte toets geheel vervallen en dient elk bedrijf de RI&E volledig te laten toetsen.

* Let op: voor organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid is een kleinere, beperkte checklist ter beschikking, zie www.rie.nl.

Wat wordt bedoeld met het toetsen van een RI&E?

Een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige kijkt of een passend instrument is gebruikt, of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook wordt bij de toetsing geadviseerd over het plan van aanpak. Met name wordt nagegaan of de te nemen maatregelen voldoende de risicobron aanpakken en of, indien mogelijk, van de arbocatalogus gebruik is gemaakt.

Hebben werknemers invloed bij de totstandkoming van de RI&E?

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) inspraak in het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak. De OR kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen. Werkgevers zijn verplicht om het Plan van Aanpak jaarlijks aan de OR voor te leggen en schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang. Bij het ontbreken van een OR of PVT dient dit te gebeuren via een personeelsvergadering.

Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Elke werkgever moet ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak, ongeacht of de werkgever kiest voor een maatwerkoplossing of voor een contract met een arbodienst. Bij bedrijven tot en met 25 werknemers kan de werkgever de taak van interne preventiemedewerker op zich nemen. Voorwaarde is dat de werkgever zelf over de benodigde deskundigheid beschikt.

Staan in de Arbowet specifieke opleidingsvoorschriften voor de werknemer met preventietaken?

Er gelden geen algemene opleidings- of ervaringseisen. De preventiemedewerker moet beschikken over die specifieke kennis van arborisico’s die voor het bedrijf relevant zijn. Het niveau van de preventiewerker moet dus aansluiten bij de risico's in het bedrijf. Deze risico's zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hoe groter de risico's in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. SFT biedt een praktijkgerichte cursus voor preventiemedewerkers in de taxibranche. De cursus biedt, naast het wettelijk kader en de taak/rol van de preventiemedewerker, voldoende inzage in de meest voorkomende arbeidsrisico’s van de taxibranche, en geeft hier ook mogelijke oplossingen voor. Zie ook: Cursus preventiemedewerker