In de cao SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. De cao SFT is algemeen verbindend verklaard. Voor 2019 en 2020 geldt de volgende verdeling:

 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
 januari - december 2019  0,35%  0,25%  0,6%
 januari - december 2020  0,35%  0,25%  0,6%


Als grondslag voor de SFT-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFT-premie.

Ook premie voor AOW-gerechtigden

Sinds 1 september 2010 moeten AOW-gerechtigden ook SFT-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.

Voorschotnota 2019

U ontvangt in januari de voorschotnota. Hierop staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent.

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso. Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. U kunt het formulier mailen naar sftpremie@sociaalfondstaxi.nl. Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 15 februari 2019 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat. U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen. Hebben wij uw verzamelloonstaat op 15 februari 2019 nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal geregistreerde dienstverbanden bij Pensioenfonds Vervoer. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom. Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons.

Formulieren

 

NB: De formulieren zijn pdf-documenten die u direct op de computer kunt invullen.