Premie 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe CAO SFT. In de CAO SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. De nieuwe CAO SFT heeft een looptijd van 1 jaar.

 

In 2017 geldt een premiepercentage van 0,6%. De verdeling van het werkgeversdeel en het werknemersdeel is als volgt:    

 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
 januari - december  0,35%  0,25%  0,6%

 

Als grondslag voor de SFT-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de
verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFT-premie.

Voorschotnota 2017

U ontvangt in januari een voorschotnota voor de periode januari tot en met december 2017. Hierop staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent. Pas bij de eindafrekening bepalen we het definitieve bedrag. Aan het begin van iedere maand of kwartaal sturen wij u een premieoverzicht.

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of een factuur. Kiest u voor automatische incasso (/97,7kB)? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso (/478,9kB). Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen.

Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag over 2016 te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Deze krijgt u meestal van uw accountant. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 14 februari 2017 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat (/482,3kB). U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen.

Hebben wij uw verzamelloonstaat dan nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal vergunningen dat uw onderneming heeft. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom (/476,9kB). Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens.

Beschikbare formulieren:

NB: De formulieren zijn pdf-documenten die u direct op de computer kunt invullen.

 Naar boven