SFT-premie

Sociaal Fonds Taxi wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de CAO Taxivervoer. Sociaal Fonds Taxi is verantwoordelijk voor de inning van de SFT-premie. De hoogte en de verdeling van de premie is vastgelegd in de CAO SFT.

In 2017 bedraagt de premie 0,6%. De premie bestaat uit een werkgeversdeel (0,25%) en een werknemersdeel (0,35%). De premie wordt geïnd vanaf 1 mei 2018.

De werkgever draagt de totale premie aan Sociaal Fonds Taxi af. Hoeveel premie u moet betalen, bepalen wij aan de hand van de jaarlijkse loonsom.

 

Stappen premie-inning

Hier leest u hoe de premie-inning werkt. Bijvoorbeeld dat u een voorschotnota en eindafrekening van ons krijgt. En dat u een verzamelloonstaat moet opsturen.
Lees meer...


Voor het eerst premie betalen

Bent u nieuw in de taxibranche? En heeft u personeel in dienst? Dan bent u ook premieplichtig. Op basis van uw loonsom berekenen wij hoeveel SFT-premie u op jaarbasis gaat betalen.
Lees meer...


Premie 2016

In de CAO SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. De CAO SFT is algemeen verbindend verklaard.
Lees meer...


 Naar boven