Sociaal Fonds Taxi wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao taxivervoer. Sociaal Fonds Taxi is verantwoordelijk voor de inning van de SFT-premie. De hoogte en de verdeling van de premie is vastgelegd in de cao SFT.

In 2019 bedraagt de premie 0,6%. De premie bestaat uit een werkgeversdeel (0,25%) en een werknemersdeel (0,35%). De premie wordt geïnd vanaf
1 januari 2019.

De werkgever draagt de totale premie aan Sociaal Fonds Taxi af. Hoeveel premie de werkgever moet betalen, bepaalt Sociaal Fonds Taxi aan de hand van de verzamelloonstaat.