Grip op vervoer

Succesvol be´nvloeden van aanbestedingen contractvervoer

In juni 2010 is het project ‘Grip op vervoer’ gestart. In dit project worden adviesraden en andere gebruikersgroepen voorbereid en begeleid met als doel om succesvol invloed te kunnen uitoefenen op aanbestedingstrajecten voor WMO/regiotaxivervoer en leerlingenvervoer. Het project wordt ondersteund met voorlichtingsbijeenkomsten, de website www.gripopvervoer.nl en diverse informatiematerialen.

Grip op vervoer

Leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en Regiotaxivervoer zijn vormen van contractvervoer, die via aanbestedingen worden gegund aan vervoerders. Klanten hebben regelmatig klachten over deze vormen van vervoer. Door klanten te betrekken bij de aanbesteding kunnen aanbestedende partijen, zoals gemeenten, klachten voorkomen en het contractvervoer beter regelen. Voor gemeenten zijn in 2009 professionele handboeken vervaardigd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Voor adviesraden waren nog geen voorzieningen getroffen. Daarom zal Grip op Vervoer in 2010 en 2011 ondersteuning aanbieden aan adviesraden leerlingenvervoer, Rocov’s, Wmo-raden en andere gebruikersgroepen. Het project richt zich niet op aanbestedingen in het openbaar vervoer of andere vormen van contractvervoer.

Succesvol be´nvloeden

Het project wil klantgroepen helpen om succesvol invloed uit te oefenen op aanbestedingen contractvervoer in hun gemeente of regio. Het gaat om zowel de rol die klantgroepen zelf kunnen spelen, als om het bij gemeenten en provincies benadrukken van de meerwaarde van de ervaringsdeskundig advies van klantgroepen bij aanbestedingen. In de praktijk hebben partijen moeite elkaar in inspraakprocedures te vinden en gebruik te maken van elkaars inzichten en ervaringen.

Informatie, begeleiding en advies

Tijdens het project worden 12 klantgroepen die bezig zijn met aanbestedingsprocedures begeleid en geadviseerd. De ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden uitgewerkt in concrete aanbevelingen in een handboek.
Het project organiseert daarnaast ook twaalf regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Daarin worden kennis en goede voorbeelden aangeboden ten aanzien van het aanbestedingsproces en de rollen die verschillende partijen daarin spelen. Hierdoor worden de mogelijkheden van klantgroepen versterkt.

Interesse?

Via de website www.gripopvervoer.nl kunt u zich informeren over alle aspecten van het project en zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Ook kunt u zich daar aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst, eventueel uw eigen casus aanmelden en/of lid worden van het klantenplatform.


Grip op Vervoer wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de CG-Raad, Programma VCP, Sociaal Fonds Taxi en de ouderenbonden ANBO, UnieKBO en PCOB. Het project is tot stand gekomen op initiatief van bovengenoemde partners, Platform VG, KNV Taxi en FNV Bondgenoten. De ministeries van V&W, VWS en OC&W financieren het project. Naar boven