ESF-project

Duurzame Inzetbaarheid

Werknemers die goed in hun vel zitten zullen beter functioneren en presteren. Maar hoe pak je dat aan? En hoe breng je je arbeidsrisico's in kaart en hoe verklein je de kans op verzuim? Ook de interne bedrijfscultuur, aansturing, samenwerking en communicatie dragen bij aan een goed werkklimaat. Het is nu mogelijk om met ESF subsidie te investeren in duurzame inzetbaarheid.

De ESF subsidie regeling Duurzame Inzetbaarheid biedt taxiondernemers de mogelijkheid om ten behoeve van projecten die passen binnen de doelstelling van de regeling 50% subsidie te verkrijgen op de kosten van een daarvoor ingeschakelde adviseur. Na overleg met een aantal geselecteerde adviseurs hebben wij vijf concept programma’s opgesteld waarvan we verwachten dat ze goed aansluiten op de behoefte in de branche. De programma’s vallen onder de thema’s arbeidsomstandigheden, werk- en leefstijl, cultuur en dialoog, medezeggenschap en leidinggeven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor die subsidie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Eén van de voorwaarden is dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 20.000 bedragen en dat daarvan na afloop tenminste € 12.000 is gerealiseerd. Dit betekent dat een bedrijf zelf tenminste € 6.000 tot maximaal € 10.000 dient te investeren in zo’n project.
 
Voor de meeste taxibedrijven is dit een te zware investering waardoor men geen gebruik zal maken van deze regeling. Om hierin tegemoet te komen biedt de regeling de mogelijkheid om met meerdere bedrijven in één project samen te werken. Hierdoor daalt de minimale investering per bedrijf en wordt het voor meer bedrijven haalbaar om deel te nemen.

Een dergelijk samenwerkingsconstructie vraagt enige coördinatie zowel bij het opstellen van de subsidieaanvraag als bij de uitvoering en verantwoording van het project. SFT biedt aan die coördinatierol op zich te nemen. Dit houdt in dat SFT de subsidieaanvraag opstelt, optreedt als penvoerder van het project, de uitvoering coördineert en de financiële administratie bewaakt. Met andere woorden de deelnemende taxibedrijven behoeven zich alleen bezig te houden met het project zelf.

Informatiebijeenkomst

Voor geïnteresseerde taxibedrijven organiseren wij medio september een informatie-bijeenkomst. De adviseurs geven dan toelichting op het concept programma. Op basis van de reacties stellen wij dan de definitieve programma inhoud vast. Na afloop van de informatiebijeenkomst kunt u zich definitief aanmelden om deel te nemen aan één van de subsidieprojecten. Wij zullen dan de subsidieaanvraag voorbereiden, opstellen en indienen.

Subsidieaanvragen indienen

Vanaf 15 oktober 2014 tot 7 november 2014 is er de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen. Dit betekent dat de projecten waarvoor subsidie is toegekend waarschijnlijk niet eerder dan in 2015 zullen starten!

Programma’s

In overleg met een aantal geselecteerde adviseurs hebben wij vijf concept programma’s opgesteld. Wij verwachten dat deze goed aansluiten op de behoefte in de branche. Uitgebreide informatie over de programma's vindt u hieronder. Heeft u interesse heeft in één van de programma’s? Laat u ons dat dan weten door het aanmeldformulier in te vullen. De door SFT geselecteerde adviseurs zijn: Habilis Mens en Organisatie, Dexis Arbeid, Vitaliteit Centrum en FNV Formaat.

Domein: Arbeidsomstandigheden – werk en leefstijl

Programma 1: Verhoog de Inzetbaarheid!

In ‘Verhoog de Inzetbaarheid!’ wordt gewerkt aan het binnen het bedrijf optimaal en gezond inzetten van medewerkers. Aan bod komen het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s en het aanbrengen van structuren rondom een gezonde leefstijl en arbeidsverzuimpreventie.

De volgende resultaten moeten worden gerealiseerd:

 • Een opgestelde actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie met een daarbij behorend concreet plan van aanpak.
 • Het opstellen en inrichten van een verzuimpreventiebeleid en advisering over bestaande verzuimsituaties.
 • Helderheid over de invulling van de preventietaken en een goede positionering van de preventiemedewerker.
 • De verankering van het thema arbeidsomstandigheden binnen het lijnmanagement en in de communicatiestructuur binnen het bedrijf.
 • Het geven van praktisch en concreet advies m.b.t. leefstijl bevorderende activiteiten.

Programma 2: Werken aan vitaliteit

In ’Werken aan vitaliteit’ gaan we aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid van de deelnemers. Wanneer een medewerker goed in z’n vel zit zal hij/zij beter functioneren en presteren. Dat zien we terug in o.a. een lager verzuim en een betere dienstverlening. Het programma maakt de deelnemers bewust van hoe zij hun vitaliteit en daarmee hun inzetbaarheid kunnen verbeteren of behouden. In het programma zijn slaap-, voeding-, stress- en energie-management de kernonderwerpen.

De volgende resultaten worden gerealiseerd:

 • Inventarisatie, nulmeting, d.m.v. Duurzame Inzetbaarheid Index met daarbij een bedrijfsrapportage.
 • Het verzorgen van drie workshops ‘Slaap als basis voor effectief energiegebruik’, ‘Voeding een bron van energie’, ‘Meer succes door stress’.
 • Inventarisatie van het individuele energieniveau en fysiekvermogen van de deelnemers (Health check).
 • Een individueel plan van aanpak en een implementatie en coaching traject gedurende 6 maanden.
 • Periodieke informatie verstrekking gericht op de deelnemers.
 • Het opzetten en begeleiden van een vitaliteit challenge met meerdere teambijeenkomsten.
 • Uitvoeren van een eindmeting en adviesgesprek gericht op borging van het individuele plan van aanpak.

Domein: Cultuur en dialoog

Programma 3: Samen aan het Werk

In ‘Samen aan het Werk!’ wordt de interne bedrijfscultuur centraal gesteld. Gekeken wordt hoe op dit moment de aansturing, samenwerking en interne communicatie verlopen en hoe deze naar de toekomst toe kunnen worden versterkt.

De volgende resultaten moeten worden gerealiseerd:

 • Een inventarisatie van de medewerkerstevredenheid over de aansturing, onderlinge samenwerking en interne communicatie.
 • Het formuleren van een missie en visie op ‘samen aan het werk’.
 • Helderheid verschaffen over ‘wie doet hier nu wat en wie gaat hier waarover’.
 • Het opsporen en bespreekbaar maken van evt. bestaande onderlinge tegenstellingen, weerstanden en conflicten.
 • Het aanbrengen van communicatiestructuren zoals werkoverleg op verschillende niveaus; informatieverstrekking via internet; overleg Directie-OR; etc.
 • Het positioneren en effectueren van de OR/PVT.
 • Het invoeren van ontwikkeling bevorderende activiteiten zoals intervisie.

Programma 4: Medezeggenschap georganiseerd!

In ‘Medezeggenschap georganiseerd’ wordt een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad gekozen en geïnstalleerd. Met de werkgever wordt hieraan voorafgaand stil gestaan bij de rol en taak van de PVT/OR. De gekozen leden van de PVT/OR worden begeleid bij de opstart van hun taak. Ze krijgen inzicht in hun rechten en plichten en een dialoogmodel met de werkgever wordt vormgegeven door middel van concrete begeleiding.

De volgende resultaten moeten worden gerealiseerd:

 • Een formeel gekozen en geïnstalleerde personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.
 • Een vastgelegde communicatie- en overlegstructuur tussen werkgever en medewerkersvertegenwoordiging.
 • Helderheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Een volwassen dialoog tussen werkgever en medewerkersvertegenwoordiging.

Domein: Leidinggeven

Programma 5: Aan het Stuur!

In ‘Aan het Stuur!’ wordt met leidinggevenden van verschillende niveaus in de organisatie in kaart gebracht wat de rol en taak van een leidinggevend functionaris behelst. Leidinggevenden worden gecoacht op het in de praktijk vormgeven van een leidinggevende taak en functie. Het domein waarop dit in eerste instantie gebeurt is dat van verzuimpreventie en verzuimbeheersing.

De volgende resultaten moeten worden gerealiseerd:

 • Inzicht in rol en taak van een leidinggevende binnen de taxibranche.
 • Inzicht in persoonlijke leiderschapsstijlen.
 • Vaardigheden behorend bij situationeel leiderschap.
 • Concrete uitwerking van leidinggevende taken rondom personeelszorg in een binnen de organisatie op te starten project gericht op verzuimpreventie.

>> Aanmelden

 Naar boven