Boordcomputer Taxi

De boordcomputer taxi heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Voor de controle op de arbeidstijd richt Sociaal Fonds Taxi zich in eerste instantie op de arbeidstijdadministratie, zoals de werkgever die vanuit de CAO Taxivervoer verplicht is bij te houden.

Artikel 2.1.7 van de CAO Taxivervoer zegt hierover het volgende: De werkgever dient een inzichtelijke en deugdelijke administratie te voeren van de dagelijkse arbeidstijd van de werknemer. Uit deze administratie kan worden afgeleid op welke tijdstippen de dienst begint, eindigt en wordt onderbroken in die zin dat de werknemer niet ter beschikking van de werkgever staat.

Hoe gaat Sociaal Fonds Taxi te werk tijdens een controle?

Ter verificatie van deze administratie worden de gegevens vanuit de boordcomputer taxi gebruikt. Op basis van een steekproef worden de dagrittenstaten en/of de weekstaten vanuit de boordcomputer vergeleken met de arbeidstijdadministratie van de werkgever. Iedere leverancier van de boordcomputer biedt de mogelijkheid de digitale gegevens van de boordcomputer leesbaar te maken via een pdf-file.

Wat gebeurt er als er afwijkingen geconstateerd worden?

Daar waar de arbeidstijd op basis van de boordcomputer afwijkt van de arbeidstijd-administratie van de werkgever die gebruikt wordt voor de verloning, wordt gevraagd deze verschillen te verklaren. Deze verklaring dient plausibel en met stukken onderbouwd te zijn. Deze verklaring dient ook in de administratie aanwezig te zijn. Met andere woorden: de ondernemer zal iedere keer dat hij afwijkt van de registratie van de boordcomputer de reden van deze afwijking moeten bijhouden. Een zogenaamde verschillenlijst. Daar waar verschillen niet verklaarbaar zijn, wordt gevraagd de werknemer na te betalen op basis van de registratie vanuit de boordcomputer. Het is dan ook belangrijk dat chauffeurs goed zijn geïnstrueerd hoe de Boordcomputer moet worden gebruikt.

Voor meer informatie en veelgestelde vragen:

 Naar boven