Vervoerscontracten blijven niet altijd bij dezelfde vervoerder. Door een aanbesteding kan een vervoerscontract in handen komen van een ander taxibedrijf. Voor zo’n situatie is de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten (OPOV) ontwikkeld. Hierin staat dat personeel de mogelijkheid krijgt om 'mee te verhuizen’ met een vervoerscontract. De OPOV-regeling is onderdeel van de cao Taxivervoer.

De regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten (OPOV) is van toepassing op openbaar gepubliceerde aanbestedingen van een vervoerscontract. Sociaal Fonds Taxi houdt toezicht op een correcte uitvoering van de regeling.

Hoofdlijnen van de regeling

 • De huidige vervoerder geeft een personeelslijst van de betrokken werknemers aan Sociaal Fonds Taxi.
 • De verkrijgende vervoerder moet aan een deel van de werknemers een baan aanbieden. Het aantal werknemers met recht op een baanaanbod staat gelijk aan 75% van het totaal benodigde inzeturen. 
 • Dit aanbod moet op de volgende punten gelijk zijn aan het oude contract:
  - contractduur (bepaalde of onbepaalde tijd),
  - inhoud van de functie,
  - aantal vakantiedagen,
  - laatst verdiende bruto uurloon.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden verhuizen niet mee.
 • Werknemers zijn niet verplicht de baan aan te nemen.

 

Wie voert de regeling uit?

Vervoerders zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de regeling. Sociaal Fonds Taxi houdt toezicht op de juiste uitvoering van de regeling en coördineert de overdracht van de personeelslijsten.

Bent u als werkgever betrokken bij een aanbesteding en heeft u het verzoek gekregen om opgave te doen van betrokken personeel? Download dan het opgaveformulier personeelslijst. Vul het in en stuur het naar Sociaal Fonds Taxi (j.devries@sociaalfondstaxi.nl).

 

Wat moet u als huidige vervoerder doen zodra uw vervoerscontract wordt aanbesteed?

De huidige contracthouder of vervoerder is gehouden om uiterlijk 8 werkdagen na publicatie van de aanbesteding volledige opgave te doen aan Sociaal Fonds Taxi van al het ingezette personeel. De personeelsopgave betreft het personeel dat ingezet is op het vervoerscontract per perceel/basepint, per vervoerder inclusief eigen personeel of dat van ingeschakelde onderaannemers of uitzendonderneming.

 

Wat zegt de regeling over arbeidsongeschikte werknemers?

Werknemers welke langer dan zes weken voor publicatiedatum volledig arbeidsongeschikt zijn, zijn geen betrokken werknemer meer. Deze werknemers komen niet in aanmerking voor een baanaanbod.

Werknemers langer dan zes weken gedeeltelijk arbeidsongeschikt, korter dan zes weken arbeidsongeschikt of werknemers welke ziek zijn geworden na publicatiedatum zijn betrokken werknemers en kunnen in aanmerking komen voor een baanaanbod. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u, 8 weken voor datum aanvang van het nieuwe vervoerscontract, heeft voldaan aan de verplichtingen inzake re-integratie conform de Wet Poortwachter.  Dit oordeel kunt u aanvragen bij de externe organisatie: Eureca Casemanagement en Organisatieadvies: 06-10697880 / info@eureca-advies.nl / www.eureca-advies.nl. Ter indicatie zijn de kosten voor de beoordeling en het oordeel  per te screenen dossier € 250,-- (exclusief BTW).

Op het oordeel van Eureca Casemanagement en Organisatieadvies kan enkel en alleen een beroep worden gedaan in het licht van de OPOV-regeling. Er kan anderszins op geen enkele manier enig recht aan worden ontleend.

 

Wat gebeurt er met de personeelsopgave?

Sociaal Fonds Taxi controleert de personeelsopgave middels een uitvraag onder de opgegeven werknemers. Werknemers hebben 6 werkdagen de tijd om te reageren om de opgave.

Na zes dagen beschouwt Sociaal Fonds Taxi de opgave akkoord. Sociaal Fonds Taxi maakt de overnamelijst definitief en publiceert deze geanonimiseerd op haar website.

De opgave is vertrouwelijk tot het moment van definitieve gunning. Indien het vervoerscontract na definitieve gunning van de aanbesteding overgaat naar een andere vervoerder stuurt Sociaal Fonds Taxi de overnamelijst naar de nieuwe partij met het verzoek om binnen 2 weken een schriftelijk baanaanbod te doen aan het betrokken personeel met recht op een baanaanbod.

 

Schriftelijk baanaanbod

Het schriftelijke baanaanbod omvat tenminste onderstaande 5 kenmerken zoals de werknemer heeft bij zijn huidige werkgever:

 • Aantal gewerkte uren o.b.v. 3 kalendermaanden voor publicatie van de aanbesteding,
 • Contractduur, bepaalde of onbepaalde tijd
 • Aantal vakantiedagen
 • Inhoud van de functie
 • Laatstverdiende bruto uurloon

 

Na het versturen van het schriftelijke baanaanbod hebben werknemers 2 weken de tijd om dit aanbod wel of niet te accepteren. Weigeren van het baanaanbod dient schriftelijk door de werknemer kenbaar gemaakt te worden.

 

Rapportage over het baanaanbod

4 weken na ontvangst van de personeelsopgave stuurt u aan Sociaal Fonds Taxi een rapportage waaruit blijkt aan welke werknemers een schriftelijk baanaanbod is gedaan, welke werknemers geaccepteerd hebben en welke werknemers geweigerd hebben.

Van de werknemers welke het baanaanbod hebben geweigerd stuurt u eveneens de achterliggende stukken mee waaruit blijkt dat men afziet van het baanaanbod.

 

Baanaanbod geaccepteerd?

Uiterlijk 8 weken voor de datum dat het vervoer aanvangt stuurt u aan de werknemers, welke het baanaanbod hebben geaccepteerd, de arbeidsovereenkomst. Deze werknemers hebben vervolgens 2 weken de tijd om de arbeidsovereenkomst te ondertekenen en retour te sturen. 

6 weken voor datum aanvang vervoer volgt de laatste rapportage aan Sociaal Fonds Taxi waaruit blijkt welke werknemers het baanaanbod hebben geaccepteerd en stuurt u een kopie mee van de ondertekende arbeidsovereenkomsten.

 

Meer informatie

Lees hier de volledige cao-tekst in de cao Taxivervoer (bijlage 2, pag. 70) van de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten.

Vragen

Heeft u vragen over de OPOV-regeling? Bekijk dan eerst ons overzicht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Joris de Vries via telefoonnummer: (0345) 478 473 (keuze 3) of per e-mail:  j.devries@sociaalfondstaxi.nl.

Bent u het niet eens met de uitvoering van de OPOV-regeling? Dan kunt u contact opnemen met de Bezwaarcommissie SFT.