In de cao SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. De cao SFT is algemeen verbindend verklaard. Voor 2018 en 2019 geldt de volgende verdeling:

Begin 2018 geen premie, daarna wel

Sociaal Fonds Taxi start vanaf 1 mei 2018 met het innen van de premie. En dus níet vanaf 1 januari 2018. In 2018 geldt een premiepercentage van 0,9%. De verdeling van het werkgeversdeel en het werknemersdeel is als volgt:

 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
 mei - december 2018  0,52%  0,38%  0,9%
 januari - december 2019  0,35%  0,25%  0,6%


Als grondslag voor de SFT-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFT-premie.

Ook premie voor AOW-gerechtigden

Sinds 1 september 2010 moeten AOW-gerechtigden ook SFT-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.

Voorschotnota 2018

U ontvangt in mei de eerste voorschotnota. Hierop staat het voorlopige premiebedrag dat u ons verschuldigd bent.

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso. Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. U kunt het formulier mailen naar sftpremie@sociaalfondstaxi.nl. Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 1 februari 2019 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat. U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen. Hebben wij uw verzamelloonstaat op 1 februari 2019 nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal geregistreerde dienstverbanden bij Pensioenfonds Vervoer. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom. Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons.

Formulieren

 

NB: De formulieren zijn pdf-documenten die u direct op de computer kunt invullen.