Hoofdregel:

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer uiterlijk op de eerste dag na afloop van de betalingsperiode over zijn loon kan beschikken. Onder loon wordt in dit geval verstaan, het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurloon waar werknemer, conform deze CAO, recht op heeft.

Voor M.U.P.-krachten geldt dat zij gedurende de eerste 6 maanden van hun contract uiterlijk op de laatste dag van de volgende betalingsperiode kunnen beschikken over hun loon. Na deze 6 maanden worden de contractueel overeengekomen uren aan het eind van de betreffende betalingsperiode betaald.

Variabele loonbestanddelen, waaronder eventuele extra uren, worden uiterlijk in de maand na de betreffende betalingsperiode vergoed, tenzij overeenkomstig het gestelde in de artikelen 3.12.2 en 3.12.3 meer- en overuren, afhankelijk van de in genoemde artikelen opgenomen keuzes, op een ander moment worden vergoed.

 

Indien een werkgever een voertuig en werknemer om niet ter beschikking stelt in geval van sponsoring, waarbij er een verklaring wordt getekend door zowel werkgever als de betrokken werknemer dat het hierbij inderdaad gaat om een belangeloze inzet van de werknemer, dan hoeft werkgever voor deze inzet geen loon uit te betalen.

 

3.4.1 Loonspecificatie

De werkgever verstrekt per betalingsperiode van een kalenderweek, 4 weken, maand of kalenderkwartaal een loonspecificatie.

De specificatie wordt uiterlijk in de volgende betalingsperiode verstrekt.

Op de specificatie staan naast de door de werkgever gewenste vermeldingen, in elk geval - voor zover van toepassing - de navolgende bestanddelen:

 • Functieloon;
 • Dienst-/ervaringsjaren;
 • Meer- en overuren;
 • Toeslagen, waaronder OV ORT, HAP (indien van toepassing);
 • Vakantiedagen (indien geen apart overzicht wordt verstrekt);
 • Inhoudingen voor:
  • ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds;
  • loonheffing;
  • sociaal fonds;
  • wachtdagen;
  • WGA premie.

 

Werkgever verstrekt per betalingsperiode aan werknemer een overzicht van de verloonde uren op dagbasis. Werknemer kan naar aanleiding van het verstrekte overzicht per betalingsperiode van de werkgever een specificatie verlangen. Deze specificatie maakt inzichtelijk hoe werkgever tot het verloonde aantal uren op dagbasis is gekomen. Indien werknemer een specificatie verlangt, maakt deze dat schriftelijk bij de werkgever kenbaar. De periode waarover een specificatie gevraagd kan worden bedraagt maximaal 3 voorafgaande kalendermaanden, gerekend vanaf het moment waarop het verzoek om een specificatie schriftelijk door de werkgever is ontvangen. De werkgever verstrekt de specificatie aan de werknemer binnen 14 dagen, nadat hij het verzoek van werknemer om een specificatie te krijgen, heeft ontvangen.