Veelgestelde vragen gezond werken

Toon alle antwoorden

Wanneer en waar moet ik een zieke werknemer ziekmelden?

Zo snel mogelijk nadat een werknemer zich ziek heeft gemeld, moet dit worden gemeld bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Als de werknemer in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering, moet uiterlijk op de 4e dag de ziekmelding bij het UWV gemeld zijn. Als de werknemer geen recht heeft op een Ziektewetuitkering (zie ook Ziektewetuitkering) moet uiterlijk aan het eind van de 13e week de ziekmelding bij het UWV binnen zijn (ziekteperioden die elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan 4 weken, worden bij elkaar opgeteld).

Wat is een RI&E?

De RI&E is een verplichte inventarisatie en evaluatie van alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in een bedrijf. Hieruit wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het Plan van Aanpak staan de maatregelen die een bedrijf moet nemen om de geconstateerde risico's weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan (gedeeltelijk) gebruik worden gemaakt van de oplossingen uit de arbocatalogus voor de taxibranche. Het geheel moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Zonder het Plan van Aanpak en een toetsing is de RI&E (ook wettelijk gezien) niet compleet!

Zie ook: RI&E en de arbocatalogus

Waar moet een Plan van Aanpak aan voldoen?

Het Plan van Aanpak moet aan de volgende wettelijke eisen voldoen:

 • een beschrijving van de risico’s zoals die zijn geďnventariseerd in de RI&
 • de maatregelen die worden getroffen om deze risico’s aan te pakken dan wel te beheersen, de te nemen maatregelen dienen zoveel mogelijk de risicobron aan te pakken
 • de termijnen op basis van prioriteit waarbinnen de maatregelen worden genomen
 • een jaarlijkse evaluatie/actualisatie inclusief beoordeling actualiteitswaarde van de RI&E

Over de uitvoering van het Plan van Aanpak moet jaarlijks verslag worden gedaan. Over de voortgang dient vooraf met de OR/PVT te worden overlegd. Is er geen OR of PVT dan informeert de werkgever de belanghebbende werknemers.

Kijk voor meer informatie over maatregelen bij de arbocatalogus.

Wat levert de RI&E op?

De RI&E geeft inzicht in de bedrijfsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, en vormt daarmee de basis voor een goed arbo- en verzuimbeleid.
Hiermee kunnen gemakkelijker prioriteiten worden gesteld om risico’s te verminderen en daarmee de kans op ongelukken en verzuim te verlagen. Dit helpt o.a. het voorkomen van schadeclaims van klanten, ziekte- en vervangingskosten van werknemers bij ongelukken of beroepsziekten, en tegen boetes van de Arbeidsinspectie. Daarnaast is de RI&E van belang voor het vaststellen van goede:

 • voorlichting en onderricht aan werknemers
 • ondersteuning door (arbo)deskundigen
 • opzet van de bedrijfshulpverlening
 • frequentie van periodieke gezondheidskundige onderzoeken

Verder moet u de RI&E kunnen tonen aan derden zoals de Arbeidsinspectie (AI)/Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) als zij hierom vragen, en eventueel uw uitzendorganisatie, verzekeraar, etc.

Wie voert binnen een bedrijf de RI&E uit?

De Preventiemedewerker is degene in het bedrijf die de RI&E in gang zet, coördineert en (mede)uitvoert/ondersteunt. Dit is één van de drie wettelijke taken van de Preventiemedewerker.
Afhankelijk van eigen deskundigheid, grootte van het bedrijf, beschikbare tijd, etc. kan de RI&E zelf uitgevoerd worden of aan een Arbodienst/arbodeskundige uitbesteed worden.
Het is belangrijk vanaf het begin zoveel mogelijk collega’s te betrekken bij de uitvoering, eventueel kan een projectgroep opgezet worden. Hiermee wordt een stuk draagvlak gecreëerd voor mogelijk te nemen maatregelen.
De OR/PVT moet in elk geval vanaf het eerste begin betrokken worden bij de RI&E, hierover geldt immers een instemmingsrecht, alsmede het adviesrecht van werknemers bij het ontbreken van een OR/PVT.
Over de uitvoering van het Plan van Aanpak moet jaarlijks verslag worden gedaan. Hierover dient vooraf met de OR/PVT te worden overlegd. Is er geen OR of PVT dan informeert de werkgever de belanghebbende werknemers.

Wanneer moet ik mijn RI&E bijstellen?

In de Arbo-wet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat een RI&E een actueel en betrouwbaar beeld geven van de arbo-risico’s in een bedrijf. De RI&E moet opnieuw worden uitgevoerd/geactualiseerd en opnieuw worden getoetst als de bedrijfssituatie zodanig is veranderd dat de beschreven risico’s niet meer overeenkomen met de werkelijke situatie. Voorbeelden van zulke veranderingen zijn:

 • verhuizing
 • ingrijpende verbouwing
 • reorganisatie
 • uitbreiding van het dienstenpakket
 • technische innovatie
 • een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers

In het kader van een certificering, een verzekering of vanuit opdrachtgevers kunnen soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E uitgevoerd/getoetst moet worden.
Het Plan van Aanpak moet sowieso jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Welke wettelijke taken heeft de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

 • het (mede) uitvoeren en opstellen van de RI&E en het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak
 • voorlichting geven aan de medewerkers in het bedrijf
 • het adviseren van en nauw samenwerken met de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PvT)

Daarnaast kan de preventiemedewerker nog andere taken hebben. Hiervoor geldt altijd dat de preventiemedewerker de benodigde kennis en vaardigheden heeft/verkrijgt. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de werkgever.

Wanneer en waar moet ik melden dat een zieke werknemer is hersteld?

Zodra een werknemer is hersteld, moet dit worden gemeld bij de arbodienst of de bedrijfsarts.
Bij een werknemer met een Ziektewetuitkering moet op uiterlijk de 4e dag een herstelmelding naar het UWV zijn gedaan.
Als werknemer geen recht heeft op een Ziektewetuitkering, moet uiterlijk op de 28e dag de herstelmelding bij het UWV binnen zijn (als een werknemer langer dan 13 weken ziek is geweest).

Wanneer heeft een werknemer recht op een Ziektewetuitkering (vangnetregeling)?

 • Als een werknemer vóór het zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek wordt door de zwangerschap
 • Als een werknemer direct ná het zwangerschap- en bevallingsverlof ziek is door de zwangerschap of bevalling
 • Als een heringetreden arbeidsgehandicapte ziek wordt
 • Als een werknemer niet kan werken door orgaandonatie
 • Als een werknemer een fictief dienstverband heeft en ziek wordt
 • Als het dienstverband van een werknemer eindigt tijdens ziekte

Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in?

Per 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Doel van deze wet is de kansen op re-integratie van zieke werknemers te verbeteren door werkgever én werknemer hiervoor meer verantwoordelijkheid te geven. De wet stimuleert werkgever en werknemer om alles te halen uit de mogelijkheden van de werknemer om terug te kunnen keren naar werk, zodat er minder beroep op de WAO / WIA wordt gedaan. Het vastleggen van allerlei gegevens: (acties, resultaten en voortgang) kan bijdragen aan een versnelling van de re-integratie en een grotere duidelijkheid geven.

Belangrijke kenmerken van de WVP:

 • snellere actie van zowel Arbodienst als werkgever
 • vanaf het begin een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer
 • medische begeleiding naast de evaluatie van werkgever en werknemer
 • duidelijke documentatie van alle acties
 • grote eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor de hele procesgang
 • in het algemeen een veel minder vrijblijvende en meer toetsbare procesgang

Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?

Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. Het Plan van Aanpak is een vast onderdeel van de RI&E.


Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Bent ú RI&E-plichtig? Waarschijnlijk wel. Bekijk het schema op de website van het steunpunt RI&E.

Moet iedere organisatie zijn RI&E laten toetsen?

Ja, voor de Taxibranche geldt dat alle bedrijven, behalve organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week*), de RI&E moeten laten toetsen.


Voor organisaties met ten hoogste 25 werknemers gold tot 1 april 2013 voor onze branche dat men bij gebruikmaking van de RI&E Taxibedrijven kon volstaan met een zogenaamde ‘lichtere’ of administratieve toets. Vanwege de nieuwe erkenningsregeling is de lichte toets geheel vervallen en dient elk bedrijf de RI&E volledig te laten toetsen.

 

* Let op: voor organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid is een kleinere, beperkte checklist ter beschikking, zie www.rie.nl.

Wat wordt bedoeld met het toetsen van een RI&E?

Een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige kijkt of een passend instrument is gebruikt, of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook wordt bij de toetsing geadviseerd over het plan van aanpak. Met name wordt nagegaan of de te nemen maatregelen voldoende de risicobron aanpakken en of, indien mogelijk, van de arbocatalogus gebruik is gemaakt.

Hebben werknemers invloed bij de totstandkoming van de RI&E?

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) inspraak in het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak. De OR kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen. Werkgevers zijn verplicht om het Plan van Aanpak jaarlijks aan de OR voor te leggen en schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang. Bij het ontbreken van een OR of PVT dient dit te gebeuren via een personeelsvergadering.


 

Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Veel bedrijven hebben al een ‘arbo-coördinator’. Elke werkgever moet ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak, ongeacht of de werkgever kiest voor een maatwerkoplossing of voor een contract met een arbodienst. Bij bedrijven tot en met 25 werknemers kan de werkgever de taak van interne preventiemedewerker op zich nemen. Voorwaarde is dat de werkgever zelf over de benodigde deskundigheid beschikt.

Staan in de Arbowet specifieke opleidingsvoorschriften voor de werknemer met preventietaken?

Er gelden geen algemene opleidings- of ervaringseisen. De preventiemedewerker moet beschikken over die specifieke kennis van arbo-risico’s die voor het bedrijf relevant zijn. Het niveau van de preventiewerker moet dus aansluiten bij de risico's in het bedrijf. Deze risico's zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Hoe groter de risico's in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. SFT biedt een praktijkgerichte cursus voor preventiemedewerkers in de taxibranche. De cursus biedt, naast het wettelijk kader en de taak/rol van de preventiemedewerker, voldoende inzage in de meest voorkomende arbeidsrisico’s van de taxibranche, en geeft hier ook mogelijke oplossingen voor. Zie ook: http://www.sociaalfondstaxi.nl/opleiden/opleidingen-sft/preventiemedewerker
 

 

  
 Naar boven