Werknemer 

Veelgestelde OPOV-vragen

Toon alle antwoorden

Ik heb geen brief met flyer ontvangen. Hoe zit dat?

SFT stuurt na definitieve gunning aan alle betrokken werknemers een brief en een flyer met informatie over de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten. Als u betrokken bent bij het aanbestede vervoerscontract en u heeft geen brief en flyer ontvangen neem dan contact op met SFT. U kunt dan het beste vragen naar Joris de Vries, coŲrdinator overgang personeel bij overgang vervoerscontracten via telefoonnummer 0345-478479 en dan keuze 3 of stuur een e-mail naar .

Momenteel speelt er een aanbesteding. Ik heb gehoord dat SFT een lijst met namen heeft ontvangen. Door wie is deze lijst samengesteld?

De huidige vervoerder/contracthouder dient aan SFT opgave te doen van personeel dat betrokken is bij de aanbestede vervoersopdracht. Deze opgave is tot op het moment van definitieve gunning vertrouwelijk.

Wat wordt bedoeld met een 'betrokken' werknemer?

Als u betrokken werknemer bent dan is de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten op u van toepassing. U ben betrokken als u voorafgaand de voorlopige gunning van een aanbesteding zes maanden onafgebroken werkzaamheden heeft verricht voor het aanbestede vervoerscontract. Voor niet-rijdend personeel geldt extra dat men voor 50% of meer werkzaamheden uitgevoerd moet hebben voor het aanbestede vervoerscontract. 

Wanneer ben ik als chauffeur betrokken bij een vervoerscontract?

Als u in de zes maanden voor de voorlopige gunning onafgebroken werkzaamheden heeft uitgevoerd voor het aanbestede vervoerscontract bent u een betrokken werknemer. Een onderbreking door bijvoorbeeld verlof en/of ziekte heeft geen invloed op uw betrokkenheid. 

Wanneer ben ik als telefonist, centralist, planner betrokken bij een vervoerscontract?

Als u in de zes maanden voor de voorlopige gunning onafgebroken tenminste 50% van uw werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van het aanbestede vervoerscontract bent u een betrokken werknemer. Een onderbreking door bijvoorbeeld verlof en / of ziekte heeft geen invloed op uw betrokkenheid.

Wanneer ben ik als werknemer niet betrokken bij een vervoerscontract?

U bent niet betrokken bij een vervoerscontract als u arbeidsovereenkomst afloopt tussen de datum van voorlopige gunning en de datum aanvang vervoer. U wordt ook niet als betrokken werknemer beschouwd als u op het moment van voorlopige gunning zes maanden of langer ziek bent geweest.

Ik ben ziek. Ben ik dan wel een betrokken werknemer?

Als u op de datum van voorlopige gunning ziek bent en u kunt binnen wettelijke termijnen terugkeren naar het eigen werk bent u een betrokken werknemer. Bent u 6 maanden of langer voorafgaande de voorlopige gunning ziek dan bent u geen betrokken werknemer.

Wat houdt de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten in?

In deze regeling zijn de spelregels opgenomen die gelden op het moment dat een vervoerscontract door een aanbesteding overgaat naar een andere vervoerder. De regeling biedt u de mogelijkheid om met het vervoerscontract mee te verhuizen naar de nieuwe vervoerder.

De regeling is van toepassing op gepubliceerde aanbestedingen met een contractwaarde groter dan € 300.000 exclusief BTW per jaar.

De regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten is een bepaling uit de Cao Taxivervoer. De volledige tekst van de regeling kunt u teruglezen in bijlage 3 overgang personeel bij overgang vervoerscontracten van de Cao Taxivervoer.

Hoe wordt de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten uitgevoerd?

Zodra bekend is dat een vervoerscontract door bijvoorbeeld een gemeente of provincie wordt aanbesteed vraagt SFT aan de gemeente of provincie wie de huidige vervoerders zijn. Als bekend is wie de huidige vervoerder is schijft SFT deze aan met het verzoek om opgave te doen van betrokken personeel. De opgave wordt door SFT met gegarandeerde geheimhouding tot op het moment van definitieve gunning bewaard.

Wanneer het vervoerscontract aan een andere vervoerder is gegund is de regeling OPOV van toepassing. SFT zal dan de opgave van de verliezende vervoerder overdragen aan de verkrijgende vervoerder en stuurt

Aan de hand van de toegestuurde opgave zal de verkrijgende partij aan 75% van de betrokken werknemers een schriftelijk baanaanbod doen.

Is de regeling ook van toepassing op onderaannemers?

Ja, als de contracthouder samenwerkt met onderaannemers dienen deze ook opgave te doen van werknemers die betrokken zijn bij het aanbestede vervoerscontract

Als na definitieve gunning de vervoersopdracht opnieuw gegund is aan de huidige contracthouder die gebruik maakt van onderaannemers waarvan na overgang van het contract geen gebruik meer gemaakt wordt, is de regeling OPOV van toepassing. In dat geval stuurt SFT de opgave van betrokkenen werknemers(van de onderaannemers) door naar de verkrijgende contractpartij. tevens stuurt SFT een kopie van de opgave naar de vakbonden. Dit is ook het moment waarop u van SFT een brief en flyer met informatie over de regeling OPOV ontvangt.

Hoe wordt de 75% betrokken werknemers bepaald?

Dat is afhankelijk van het type vervoer. Bij geregeld vervoer zoals leerlingenvervoer moet de verkrijgende vervoeder de opgave van betrokken werknemers splitsen naar fulltime, parttime contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en M.U.P.-contracten. Vervolgens wordt van elke werknemer het betrokkenheidspercentage vastgesteld. De opgave dient vervolgens gesorteerd te worden op betrokkenheidspercentage, de werknemer met het hoogste betrokkenheidspercentage staat boven aan de lijst. De eerste 75% van deze werknemers krijgen dan een baanaanbod waarbij de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten van toepassing is. Bij gelijk een gelijk betrokkenheidspercentage heeft de werknemer die het langst in dienst meer rechten.

Bij ongeregeld vervoer zoals ziekenvervoer dient de verkrijgende vervoeder de opgave van betrokken werknemers eveneens te splitsen naar fulltime, parttime contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en M.U.P.-contracten. Vervolgens wordt van elke werknemer de datum in dienst ofwel anciŽnniteit vastgesteld.

De opgave dient vervolgens gesorteerd te worden op anciŽnniteit, de werknemer die het langst in dienst is staat boven aan de lijst. De eerste 75% van deze werknemers krijgen een baanaanbod waarbij de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten van toepassing is. Bij gelijk een gelijke anciŽnniteit heeft de werknemer die het hoogste betrokkenheidspercentage heeft meer rechten.

Wat als ik niet tot de 75% betrokken werknemers behoor?

De verkrijgende vervoerder dient aan 75% van de betrokken werknemers een baanaanbod te doen. Conform de bepalingen van de CAO regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten is het dus mogelijk dat een kwart van de betrokken werknemers niet wordt benaderd voor een baanaanbod.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de nieuwe vervoerder naast de verplicht gestelde 75% behoefte heeft aan meer personeel. Het kan voorkomen dat de verkrijgende vervoerder u uit eigen beweging benaderd met een baanaanbod, op dit baanaanbod is de regeling OPOV echter niet van toepassing wat betekend dat de contracturen, contractduur, datum in dienst voor de berekening van het verlof en de aard van de werkzaamheden kunnen afwijken. Als u buiten de 75% betrokken werknemers valt en u wordt benaderd dan kunt u dit vergelijken als een sollicitatie.

Valt u buiten de 75% en u heeft interesse in een overstap naar de verkrijgende vervoeder dan adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met de nieuwe vervoeder.

Ik val binnen de 75%. Welke rechten heb ik?

U heeft dan recht op een schriftelijk baanaanbod waarbij u contracturen, contractduur, datum in dienst voor de berekening van het verlof en de aard van de werkzaamheden tenminste gelijk blijven ten opzichte van uw huidige contract.

Wat is de rol van Sociaal Fonds Taxi bij de regeling OPOV?

Sociaal Fonds Taxi controleert of op aanbestedingen de regeling OPOV van toepassing is en voert actieve controle op de juiste uitvoering van de regeling.

Welke arbeidsvoorwaarden verhuizen mee?

Als u in de tot de 75% betrokken werknemers behoort dan heeft u recht op een schriftelijk baanaanbod waarbij u contracturen, contractduur, datum in dienst voor de berekening van het verlof en de aard van de werkzaamheden tenminste gelijk blijven ten opzichte van uw huidige contract.

Ik heb aparte afspraken met mijn huidige werkgever. Gaan deze mee?

Nee, secundaire afspraken zijn niet gewaarborgd in de regeling OPOV.

 
 Naar boven