Veelgestelde CAO-vragen

Vragen over de CAO

Toon alle antwoorden

Wat verdien ik volgens de CAO?

Sociaal Fonds Taxi heeft hiervoor een looncalculator ontwikkeld. Hiermee kunt u uw loon berekenen.

Is mijn loon bruto of netto?

De lonen die worden vermeld in de CAO of vanuit de looncalculator zijn altijd bruto. Daarnaast bestaat er recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. 

Hoeveel uur moet mijn werkgever mij betalen?

Minimaal moeten de in de arbeidsovereenkomst vermelde contracturen uitbetaald worden. Dit is ook van toepassing als de werknemer niet aan deze uren komt doordat de werkgever deze uren niet kan bieden. Het is de werkgever niet toegestaan de minder gewerkte uren zonder toestemming van de werknemer met vakantiedagen te verrekenen. Dit tekort mag ook niet zonder meer verrekend worden met in tijd gespaarde uren.

Geldt de CAO Taxivervoer ook voor 65+'ers (AOW-gerechtigden)?

Tegenwoordig spreekt men van AOW-gerechtigde leeftijd. De CAO is van toepassing op alle werknemers, ook op de werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Mag een werkgever een werknemer op provisiebasis laten werken?

Ja, het provisieloon moet dan minstens gelijk zijn aan het loon waarop de werknemer recht heeft volgens de CAO (over dezelfde loonperiode en bij hetzelfde aantal arbeidsuren). Valt het provisieloon lager uit dan heeft de werknemer recht op bijbetaling tot het loon volgens de CAO.

Ik werk als parttimer meer dan mijn contractueel overeengekomen uren, hoe worden die uren verrekend?

U heeft de keuze deze uren direct uit te laten betalen of in tijd te sparen. Deze keuze geldt ook voor overuren. Uw keuze moet u schriftelijk kenbaar maken.

Heb ik recht op compensatie als ik op een feestdag werk?

Iedere werknemer (M.U.P.-krachten vanaf 2014) hebben recht op compensatie. Naast uitbetaling van de gewerkte uren moeten deze uren worden gecompenseerd, ongeacht op welke dag van de week de feestdag valt.
De compensatie van de gewerkte uren op een feestdag van werknemers met een M.U.P.-arbeidsovereenkomst moet in geld worden uitbetaald.

Wat is het verschil tussen meer- en overuren?

Indien een parttimer meer uren werkt dan het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren op basis van de arbeidsovereenkomst spreken we van meeruren. Over deze meeruren, tot maximaal 40 uur per week, bouwt de werknemer vakantie-uren en vakantietoeslag op.

Overuren zijn de uren die de gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week, berekend over een periode van één kalenderkwartaal, te boven gaan. Bij overuren geldt een toeslag van 20% in geld of in tijd. De werknemer bepaalt of hij de meer- en/of overuren in tijd of geld uitbetaald wil hebben.

Moet mijn werkgever de tijd van mijn cursus/opleiding betalen?

Volgens artikel 1.15 van de CAO Taxivervoer is opleidingstijd voor het in opdracht van de werkgever volgen van een, voor de functie vereiste, opleiding voor rekening van de werkgever. Een cursus in het kader van het TX-keurmerk is niet uitgezonderd.
De daadwerkelijke tijd dient betaald te worden. In geval van een online-cursus zal in de regel de gebruikelijke duur van de cursus bekend zijn. Redelijk is deze duur in aanmerking te nemen voor de vergoeding van de tijd.

Zijn normtijden bij geregeld vervoer (bijvoorbeeld leerlingenvervoer) verplicht?

Het is niet verplicht om met normtijden te werken. Werkgevers kunnen ook per maand de werkelijke tijd verlonen. Let er dan op dat het vaste loon uiterlijk op de eerste dag van de volgende maand in het bezit is van de werknemer.

Hoe werkt normering bij geregeld vervoer?

Bij geregeld vervoer kan de rijtijd worden genormeerd. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 1. In eerste instantie bepaalt de werkgever de rijtijd.
 2. Vervolgens houdt de werknemer gedurende 14 dagen de rijtijd van de route bij. Dit is de rijtijd vanaf huis naar school en weer terug naar huis. Pauzes vallen buiten deze rijtijd en worden apart geregistreerd.
 3. Op basis van de geschreven rijtijd door de werknemer wordt de definitieve normtijd vastgesteld. De normtijd gaat in vanaf het moment dat de procedure wordt gestart.
 4. Zijn er structurele wijzigingen in de route, dan zal bovenstaande procedure worden herhaald.

NB: De tijd die wordt besteed aan andere werkzaamheden, zoals b.v. tanken en schoonmaken mag niet in de normering worden meegenomen, en moet te allen tijde afzonderlijk als arbeidstijd worden geteld.

Zie ook: CAO Taxivervoer onder artikel 2.1.5 en 2.1.6.

Wat zijn de regels bij normering van woon-werkverkeer bij geregeld vervoer?

In het geval van geregeld vervoer kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten dat de werknemer aan het einde van zijn dienst de auto meeneemt naar huis. De diensttijd is dan de tijd gelegen tussen het moment van vertrek vanaf huis tot aan de thuiskomst.

Er mogen maximaal 15 minuten per dag in mindering worden gebracht. Dit komt neer op 7,5 minuut tot het eerste ophaaladres voor aanvang van de dienst, en maximaal 7,5 minuut vanaf het laatste uitstapadres. De tijd die gemoeid is met woon-werkverkeer is daarmee verrekend. Er geldt een kortere tijd alsde werkelijke rijtijd tussen huisadres en het eerste ophaaladres (of op de terugweg: het laatste uitstapadres en het huisadres), korter is dan 7,5 minuten.

Bouw ik altijd pensioen op?

Iedere werknemer bouwt vanaf zijn 21e tot zijn 67e (pensioengerechtigde leeftijd) pensioen op. Hierbij worden over alle gewerkte uren (niet zijnde overuren) pensioen opgebouwd. Ook een M.U.P.-kracht die slechts een aantal uur per week werkt, bouwt over die uren pensioen op. Parttimers bouwen ook over hun meeruren pensioen op. Over ziekengeld wordt ook pensioen opgebouwd. Dit geldt ook voor M.U.P.-krachten.

Hoe kom ik erachter of mijn werkgever mij heeft aangemeld bij het pensioenfonds?

U ontvangt jaarlijks een universeel pensioenoverzicht (UPO) van het Bedrijfspensioenfonds Vervoer. U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl uw gegevens inzien. Mocht dat niet het geval zijn, vraag uw werkgever dan om een toelichting of wendt u zich rechtstreeks tot het pensioenfonds bereikbaar via 0900-1964 of via .

Heb ik recht op zorgverlof?

Over zorgverlof zijn er in de CAO geen afspraken gemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

 

 

Vragen over arbeidsovereenkomsten

Toon alle antwoorden

Hoe zit het met doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Op het moment van bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zal de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen. Als de werknemer hierna door wil werken kan een nieuw contract aangeboden worden.

Wanneer eindigt mijn arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op de volgende manieren:

 • met wederzijds goedvinden;
 • van rechtswege;
 • door opzegging door de werknemer;
 • door opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf;
 • door ontslag op staande voet of
 • door ontbinding door de kantonrechter.

Bij het beëindigen van rechtswege wordt onder andere het volgende bedoeld:

 • Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Overlijden van de werknemer;
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat zijn contracturen?

Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende 3 opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende tenminste 20 uren per maand arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst (BW 7:610a).
Indien een arbeidsovereenkomst ten minste 3 maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden (BW 7:610b).

Indien een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor minder dan 15 uur per week én de tijdstippen waarop de werknemer zal werken niet vastliggen geldt een minimum loonaanspraak van drie uur loon per oproep. Dit geldt eveneens indien de arbeidsomvang helemaal niet is vastgelegd (BW 7:628a). Om dit te vermijden kan vooraf vastgelegd worden op welke dagen en tijdstippen arbeid wordt verricht.

Wat is een M.U.P. (met uitgestelde prestatieplicht)-arbeidsovereenkomst?

In een M.U.P.-arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd gedurende welke tijdvakken de werknemer opgeroepen kan worden zodra werk voorhanden is. De werkgever heeft hierbij de verplichting de werknemer op te roepen en de werknemer heeft de verplichting hieraan gehoor te geven. Binnen een dergelijke overeenkomst kan gekozen worden een minimaal aantal garantie-uren op te nemen.

Eindigt mijn arbeidsovereenkomst bij het bereiken van 65 jaar?

Inmiddels is in de CAO geregeld dat dergelijke arbeidsovereenkomsten eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Mocht de oude term nog in uw huidige arbeidsovereenkomst vermeld staan dan is toch de AOW-gerechtigde leeftijd van toepassing.

Kan mijn arbeidsovereenkomst zonder overleg worden gewijzigd?

Arbeidsovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen werkgever en werknemer en kunnen niet zonder overleg gewijzigd worden.

 


Vragen over ziekte

Toon alle antwoorden

Hoe wordt het ziekengeld berekend?

De basis voor het berekenen van het ziekengeld zijn de gewerkte uren over de 12 betalingsperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag. Indien de duur van de arbeidsovereenkomst, die op het moment van de ziekmelding met werknemer is gesloten, korter is dan 12 betalingsperiodes, wordt gerekend met een kortere periode, zijnde de periode waarop de arbeidsovereenkomst betrekking heeft. De meer- en overuren tellen hierbij ook mee. Overuren tellen mee tot maximaal 15 uur per week.
Bij ziekte dient gedurende de eerste 8 weken minimaal 90% van het laatst verdiend loon te worden betaald. Vanaf de 9e tot en met 104 weken dient 100% van het laatst verdiende loon betaald te worden. Uw werkgever mag bij de 1e, 2e en 3e ziekmelding binnen één kalenderjaar één wachtdag en vanaf de 4e ziekmelding binnen één kalenderjaar twee wachtdagen toepassen. Perioden van ziekte worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Op verzoek van de werknemer kan ter vervanging van de wachtdag een verlofdag ingezet worden.
Ook AOW-gerechtigden en M.U.P.-krachten hebben recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Voorbeeld 1: een parttimer werkt maandag, dinsdag en woensdag 8 uur per dag. Gedurende de afgelopen 12 betalingsperiodes heeft hij inclusief de meeruren 1.326 uur gewerkt, wat gemiddeld uitkomt op 8,5 uur per gewerkte dag (1.326 / 52 weken / 3 dagen per week). Op vrijdag meldt hij zich ziek en de vrijdag daarop is hij hersteld. De eerste ziektedag is dus maandag (wachtdag). Op dinsdag en woensdag krijgt hij 8,5 uur ziekengeld (90%) uitbetaald. Donderdag en vrijdag werkt hij nooit en krijgt dan ook geen ziekengeld.

Voorbeeld 2: een M.U.P. -kracht werkt onregelmatig en wordt op vrijdag ziek. Gedurende de afgelopen 12 betalingsperiodes heeft hij 650 uur gewerkt, wat gemiddeld uitkomt op 2,5 uur per dag (650 / 260). De eerste ziektedag is dus vrijdag (wachtdag). Vervolgens krijgt hij dagelijks 2,5 uur ziekengeld uitgekeerd tot hij weer hersteld is (let op: eerste 8 weken 90%).

Wanneer kan de werknemer geen aanspraak maken op loondoorbetaling bij ziekte?

 • Als de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of een gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;
 • hij kan geen aanspraak maken voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;
 • hij kan geen aanspraak maken voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid voor de werkgever of een door de werkgever met toestemming van de uitvoeringsinstelling waarbij deze is aangesloten aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht.
 

 Naar boven