Kernbepalingen

Sociaal Fonds Taxi ziet toe op een goede arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Daarom controleren wij of cao-bepalingen wel worden nageleefd. Hiermee voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen taxibedrijven. En garanderen we werknemers het inkomen waarop zij recht hebben.

Werkgevers en werknemers zijn verplicht zich aan deze bepalingen te houden. Eventuele onderlinge afspraken die hiervan afwijken, gelden bij een controle niet.
Sociaal Fonds Taxi controleert taxibedrijven of zij de volgende cao-afspraken naleven:

 • uitbetaling van het functieloon, inclusief de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;
 • toepassing van de arbeidstijdbepalingen;
 • procedure bij schadeverhaal;
 • uitbetaling van de vakantietoeslag;
 • uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag;
 • uitbetaling van de overige toeslagen;
 • vergoeding van de meer- en overuren;
 • toekenning van het geldende aantal vakantiedagen;
 • toekenning van vervangende vrije dagen;
 • inning en afdracht aan het sociaal fonds;
 • inning en afdracht aan het pensioenfonds;
 • het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van de vorige punten.
 • toepassing van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen;
 • registratie van het personeel bij SFT (in verband met de voor AVV benodigde gegevens);
 • toepassing van de NEN-regeling en het percentage van de loonsom voor ingehuurde medewerkers dat niet onder de werkingssfeer van de CAO taxivervoer of de CAO SFT valt.

Sociaal Fonds Taxi controleert bij een onderzoek in het bijzonder op deze punten. Dit zijn kernbepalingen uit de cao die een waarde in geld hebben of te maken hebben met tijdigheid. 

Uitvraag onder werknemers

Soms vermoeden wij dat een ondernemer een van de kernbepalingen overtreedt, maar blijkt dit niet uit de bedrijfsadministratie. In zo’n geval doet Sociaal Fonds Taxi een uitvraag onder werknemers. Werknemers krijgen een brief met daarin een of meer vragen over de situatie op de werkvloer. Bevestigt een werknemer dat er sprake is van een overtreding? Dan vraagt Sociaal Fonds Taxi de ondernemer om een nabetaling. Hier komt een toeslag van 10% bovenop. De nabetaling en toeslag gaan naar de werknemer die de melding heeft gedaan.


 

 Naar boven