8.6.1    Budget voor inzet kaderleden

CAO – partijen komen overeen om, ten laste van de reserves van SFT, een budget ad € 20.000, - per jaar gedurende de looptijd van deze CAO ter beschikking te stellen voor de inzet van kaderleden door vakbonden. De betaling geschiedt op basis van declaratie via het SFT

Het budget wordt door de vakbonden aangewend voor het vrijmaken van kaderleden ten behoeve van vakbondsactiviteiten. Door de vakbond wordt bij de werkgever waarbij het kaderlid werkzaam is, welke verlof wil aanvragen ten behoeve van deze vakbondsactiviteiten, het verlof aangevraagd. De werkgever kan vervolgens bij de vakbond het uitbetaalde verlof declareren.

 

8.6.2 Digitaal boekje Arbeidsrecht en taxi

Partijen komen overeen om een apart digitaal boekje Arbeidsrecht en taxi op te stellen, onder leiding van een onafhankelijk jurist/advocaat. De inhoud van het boekje heeft betrekking op voor werkgevers en werknemers relevante wet- en regelgeving rondom het arbeidsrecht. Partijen maken kenbaar welke onderwerpen in het boekje terug moeten komen. Partijen spreken af dat het boekje Arbeidsrecht en taxi voor 1 januari 2019 is opgesteld.

 

8.6.3 Veranderingen in wet- en regelgeving

In geval van veranderingen in wet- en regelgeving in Nederland, die van invloed zijn op de inhoud van deze overeenkomst, is de meest gerede partij gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen van de overeenkomst, welke met deze veranderingen in verband staan, aan de orde te stellen. Partijen zijn in deze gevallen verplicht de aan de orde gestelde wijzigingsvoorstellen in behandeling te nemen. Partijen komen voorts overeen dat vervolgens in gezamenlijk overleg zal worden nagegaan of en zo ja, op welke wijze een aanpassing van de overeenkomst zal worden doorgevoerd, met inachtneming van de geldende afspraken rondom het wijzigen van deze overeenkomst, om de aanpassing formeel daadwerkelijk te kunnen realiseren.

 

8.6.4 Evaluatie CAO’s

Partijen komen overeen dat de gemaakte afspraken in de CAO Taxivervoer en de CAO SFT jaarlijks worden geëvalueerd. Partijen maken nog nadere afspraken over de wijze waarop de evaluatie uitgevoerd moet worden en op welke onderdelen de Cao’s geëvalueerd moeten worden. SFT zal gevraagd worden de evaluatie uit te voeren. Partijen komen voorts overeen dat de uitkomsten van de evaluatie zullen worden besproken. En dat vervolgens in gezamenlijk overleg zal worden nagegaan of en zo ja, op welke wijze een aanpassing van de overeenkomst zal worden doorgevoerd, met inachtneming van de geldende afspraken rondom het wijzigen van deze overeenkomst, om aanpassing formeel daadwerkelijk te kunnen realiseren.

 

8.6.5 Nadere besluiten CAO’s

Partijen kunnen t.a.v. de inhoud ven de CAO Taxivervoer en de CAO SFT nadere besluiten nemen. Werkgevers en werknemers zijn vervolgens gehouden aan deze besluiten.