1.          De werkgever is verplicht voor zijn werknemers een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten.

2.          De polisvoorwaarden hiervan liggen op de vestiging(en) voor iedere werknemer ter inzage.

3.          De verzekering dekt ten minste de risico's van ongevallen binnen diensttijd en 1 uur voor aanvang tot 1 uur na einde diensttijd. De verzekering dekt ook de risico’s van ongevallen tijdens activiteiten die uit hoofde van het werk buiten diensttijd zijn georganiseerd.

4.          De gerechtigde van de uitkering is de verzekerde werknemer of diens nagelaten betrekkingen. Hieronder wordt verstaan:

1.  de echtgenoot/echtgenote;
2.  de erfgenamen.

De fiscale consequenties bij uitbetaling komen voor rekening van de gerechtigde.

5.          Als door nalatigheid van de werkgever bij een ongeval, dat de dood of blijvende invaliditeit veroorzaakt, geen recht op de hierboven beschreven uitkeringen bestaat, dan is de werkgever verplicht de betrokkene(n) schadeloos te stellen.

6.          Behoudens de uitkering uit de ongevallenverzekering of de schadeloosstelling, hebben de werknemer en/of diens nabestaanden eveneens recht op de wettelijke uitkering bij overlijden.