CAO Taxivervoer (/536,7kB)

CAO Taxivervoer 2016-2017

De cao Taxivervoer liep van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Per 14 september 2016 werd de cao algemeen verbindend verklaard. Deze cao is momenteel met 1 jaar stilzwijgend verlengd tot 30 juni 2018.


Cao-partijen zijn bezig met een nieuwe cao, maar tijdens de uitwerking van de onderwerpen bleek dat het een hele uitdaging is om arbeidstijd goed te definiëren. Cao-partijen hebben meer tijd nodig. Voor dit soort situaties is er een artikel in de cao dat regelt dat de cao stilzwijgend met één jaar wordt verlengd, tot 1 juli 2018. Dat geeft cao-partijen de tijd en ruimte om tot een goede oplossing te komen. Voor u als werkgever of als werknemer betekent dit dat er voorlopig niets inhoudelijk wijzigt op het gebied van de cao. Zodra dit wel het geval is, zullen we u hierover informeren. 

>> Volledige tekst CAO Taxivervoer 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 (/536,7kB)


Ten opzichte van voorgaande cao zijn een aantal artikelen gewijzigd. Het onderhandelingsresultaat omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • Looptijd CAO Taxi: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017;
  • Loonsverhoging per 1 januari 2017 van 1%;
  • Eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarloon, uit te betalen in december 2016;
  • Looptijd CAO SFT wordt 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Verder vindt u op deze pagina de nieuwe loontabel per 1 januari 2017 (inclusief
1% loonsverhoging) en een rekentabel voor het berekenen van de eenmalige uitkering in december 2016. Tot slot vindt u hier ook nog een overzicht met de nieuwe tarieven voor het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag bij dienst in het Openbaar Vervoer vanaf 1 januari 2016.


Gewijzigde artikelen CAO Taxivervoer:

Artikel 3.7.1 Cao stijgingen
De CAO-lonen (uitgangspunt is maandloon, week- en uurloon worden daarvan afgeleid) voor het rijdend personeel worden verhoogd met:

  • 1% met ingang van 1 januari 2017

Artikel 3.12.1 Cao stijgingen
De CAO-lonen (uitgangspunt is maandloon, week- en uurloon worden daarvan afgeleid) voor het niet-rijdend personeel worden verhoogd met:

  • 1% met ingang van 1 januari 2017

Artikel 3.13.7 Eenmalige uitkering
Eenmalige uitkering ter hoogte van 0,5% van het jaarloon van de werknemer, uit te betalen in de maand december 2016. De eenmalige uitkering wordt als volgt berekend:
Gewerkte uren inclusief verlof- en ziekte uren van de maanden september, oktober en november gedeeld door 520 (SV uren) maal 100 is x %. X groter dan 100 dan op 100 vaststellen (fulltimer); x lager dan 100: deeltijdfactor.
Hoogte eenmalige uitkering: x% maal uurloon wat de werknemer op 1 december 2016 uitbetaald krijgt maal 2080 maal 0,5%.
Werknemers die minder dan 3 maanden hebben gewerkt: aantal gewerkte uren (inclusief verlof- en ziekte uren) delen door werkbare dagen gedurende periode van het dienstverband.
Werknemer op 1 december 2016 in dienst: uitkering baseren op percentage dienstverband.
Voor een MUP-er met een all-in loon wordt de 8% vakantietoeslag in mindering gebracht.

Artikel 9.7.1 Duur van de Cao-overeenkomst
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.


Uurloon en onregelmatigheidstoeslag bij dienst in OV

Recent is er een onderhandelingsresultaat voor de CAO Openbaar Vervoer 2016-2017 bereikt. De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. De uitkomsten daarvan hebben ook consequenties voor hoofdstuk 7 uit de CAO taxivervoer, te weten artikel 7.1 Uurloon bij dienst OV en artikel 7.2 ORT bij dienst OV.
Per 1 januari 2016 gelden de volgende bedragen:

Loonmutaties:
Per 1 juli 2016: 1,85% loonsverhoging
Per 1 maart 2017: 2,00% loonsverhoging

OV uurloon:
Per 1 juli 2016: € 13,52 
Per 1 maart 2017: € 13,79

OV ORT:
Per 1 juli 2016: € 4,43
Per 1 maart 2017: € 4,52Downloads:

 Naar boven