Deelregistraties

Wat verwachten wij van u? Voor uw bedrijfsvoering heeft u een goede administratie nodig. Wij hebben deze ook nodig voor onze controles. Tijdens ons onderzoek vragen wij u om een aantal (deel-)registraties te tonen:

• Personeelsgegevens

Om een juiste inschaling van het loon te kunnen bepalen, zijn gegevens nodig zoals functie, type arbeidsovereenkomst (fulltime, parttime of M.U.P.-kracht), datum indiensttreding, behaalde diploma’s (CCV/SKKP) en ervaringsjaren.

• Inzichtelijke urenadministratie voor:

 • het onomstotelijk vaststellen van de arbeidstijd voor rijdend- en niet rijdend personeel. Handig zijn urenlijsten per werknemer, waaruit de dagelijkse arbeidstijd blijkt. Deze urenlijsten zijn het resultaat van de week- en rittenstaten. Deze moeten onderling op elkaar aansluiten. Let op, ook cursusuren zijn onderdeel van arbeidstijd.
 • het bepalen of er sprake is van meer-/ of overuren en of compensatie van gewerkte uren op feestdagen van toepassing is.
 • loondoorbetaling bij ziekte voor zowel fulltimers, /parttimers als M.U.P.-krachten. Om de hoogte van het loon tijdens ziekte te kunnen bepalen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in het aantal uur dat de werknemer 13 weken voorafgaand aan de ziekte heeft gewerkt. Op basis hiervan wordt het laatst-verdiende loon vastgesteld. Ook meer- en overuren maken deel uit van het laatstverdiende loon.
 • een eventuele provisieregeling. Een provisieloon moet namelijk minstens gelijk zijn aan het loon waarop de werknemer recht heeft volgens de CAO. Om te kunnen bepalen wat het loon over een bepaalde periode volgens CAO zou zijn, moet bekend zijn hoeveel uur de werknemer over die periode heeft gewerkt. Valt het provisieloon lager uit dan het berekende CAO-loon, dan heeft de werknemer recht op bijbetaling tot het loon volgens CAO.

• Normtijden

Bij het gebruik van normtijden moet duidelijk zijn welke 14 dagen als basis hebben gediend voor het registreren van de tijd die is gemoeid met het rijden van de route. Het is van belang dat de registratie inzichtelijk is. Op basis hiervan wordt de normtijd (schriftelijk) vastgelegd en door beide partijen ondertekend. De tijd besteed aan andere werkzaamheden, waaronder tanken en schoonmaken, wordt niet genormeerd. Dit wordt afzonderlijk als arbeidstijd geteld en dus ook afzonderlijk in de loonadministratie opgenomen. Op de website van Sociaal Fonds Taxi vindt u een rekenmodel voor de bepaling van normtijden en de jaarurenregeling.

• Jaarurenregeling

Maakt u gebruik van de jaarurenregeling? Dan is het van belang dat u per betalings-periode bijhoudt hoeveel uur gewerkt en hoeveel uur verloond is. Zo kunt u bepalen of u in augustus meeruren volgens deze regeling moet uitbetalen. Heeft u werknemers die naast de jaarurenregeling ook nog andere werkzaamheden verrichten? Dan horen deze uren maandelijks vergoed en dus ook apart geregistreerd te worden.

• Vakantiedagen

De werknemer hoort jaarlijks een vakantiekaart van u te ontvangen, tenzij de loonspecificatie het tegoed aan vakantiedagen vermeldt. In beide gevallen moet inzichtelijk zijn hoeveel vakantiedagen in enig jaar is toegekend, hoeveel vakantiedagen zijn meegenomen van een vorig jaar, hoeveel vakantiedagen in enige periode is genoten en wat het saldo bedraagt. Betaalt u meeruren uit in geld? Dan is het van belang dat u hierover ook verlof toekent. Dit geldt ook wanneer u het saldo uren in tijd in januari uitbetaalt. In plaats van vakantiedagen kunt u ook verlofuren toekennen. Zeker in het geval van parttimers met een wisselend aantal te werken uren per dag kan het gebruik van verlofuren in plaats van vakantiedagen inzichtelijker zijn.
Het is overigens niet toegestaan het saldo aan uren in tijd op te nemen in het saldo van het aantal vakantiedagen. Beide registraties dienen gescheiden gevoerd te worden.

Scherpe controle op verplichte registraties volgens CAO

De CAO Taxivervoer eist een aantal aparte registraties, waarop SFT expliciet controleert. Zodra wij constateren dat deze registraties ontbreken, kan dat direct van invloed zijn op het bedrijfsoordeel. Het gaat hierbij om de volgende bepalingen:

 • Op het moment dat een werkgever niet overgaat tot tredeverhoging doet hij daarvan schriftelijk mededeling aan de werknemer.
 • De werknemer dient op 1 januari van ieder kalenderjaar schriftelijk aan te geven of hij zijn meer-/ of overuren in geld of in tijd vergoed wil hebben. Daarnaast moet de werkgever minimaal eens per drie maanden een overzicht van het opgebouwde urentegoed verstrekken, waarbij eventuele opnames van uren en het saldo vermeld worden.
 • De werkgever is verplicht de door de werknemer opgenomen respectievelijk aan hem uitbetaalde vakantiedagen bij te houden. Deze aantekening wordt door de werknemer geparafeerd. Ook onbetaald verlof dient op een dergelijke wijze geadministreerd te worden.
 • De werkgever is bevoegd bij de 1e, 2e en 3e ziekmelding binnen één kalenderjaar één wachtdag en bij de 4e ziekmelding en volgende binnen één kalenderjaar twee wachtdagen toe te passen. Registratie van wachtdagen dient door de werkgever schriftelijk te gebeuren.
 • Werknemer maakt jaarlijks, voor 1 januari, schriftelijk (of per email) kenbaar of hij eventueel te werken feestdagen in tijd of in geld gecompenseerd wil hebben.
 • Overuren/meeruren mogen tot maximaal 60 uren meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar, indien werknemer dit bij de werkgever voor 1 januari schriftelijk (of per email) kenbaar maakt. 
 • Indien de werkgever schade op de werknemer wil verhalen, dan is dat alleen mogelijk als deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. In deze situatie moet de werkgever:
  - aan de werknemer binnen één maand nadat hij van de gebeurtenis kennis heeft genomen schriftelijk meedelen dat hij vergoeding van de schade zal eisen;
  - het bedrag van de schade zo snel mogelijk vaststellen, doch uiterlijk binnen één jaar nadat hij van de gebeurtenis kennis heeft genomen.
 Naar boven