Risico-Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) Taxibedrijven aangepast

SFT heeft de branche RI&E aangepast. Deze aanpassingen hebben te maken met de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Op een aantal punten hebben deze wijzigingen gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E. Dit is o.a. bij het contract met de Arbodienst en de rol van de bedrijfsarts, en ook voor de taak van de preventiemedewerker, die uitgebreid is.

Bedrijven met personeel zijn verplicht een actuele RI&E te hebben waarin alle risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart zijn gebracht. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt met verbetermaatregelen.
Recent werd bekend dat veel bedrijven helemaal geen (actuele) RI&E hebben , (arbo-online.nl/schokkend-aantal-bedrijven-zonder-rie).

Heeft u een actuele RI&E?

Geadviseerd wordt binnen uw bedrijf na te gaan of er een actuele RI&E is. Er is geen termijn gesteld in de wet met betrekking tot de geldigheidsduur, soms wel bij keurmerken, convenanten of verzekeraars, e.d.!
Een RI&E moet worden bijgesteld en opnieuw getoetst als er in het bedrijf grote veranderingen zijn in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van het dienstenpakket, een (interne) verhuizing, ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van medewerkers. Een plan van aanpak dient sowieso jaarlijks geactualiseerd te worden. De RI&E is geen doel op zich maar een middel om te komen tot optimale arbeidsomstandigheden.

Wat kunt u doen?

Is de RI&E actueel? Dan kan worden volstaan met alleen de wetswijzigingen erin op te nemen. Bij twijfel of bij het ontbreken van een RI&E wordt geadviseerd de RI&E geheel (opnieuw) uit te voeren. Het opstellen van een RI&E kunt u als bedrijf gemakkelijk zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Alleen in uitzonderingsgevallen kan dit worden uitbesteed aan een externe partij. Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert zijn RI&E dus zelf uit.
Hierbij kunt u handig gebruik maken van de RI&E Taxibedrijven. Voor bedrijven die ook een afdeling Besloten Bus hebben is er tevens de RI&E Besloten Bus, te vinden via de website van FSO. Als afsluiting moet de RI&E tenslotte nog wel getoetst worden door een externe deskundige.

>> Ga naar de gewijzigde RI&E Taxibedrijven

Zie ook:

 Naar boven